baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Thực hiện tốt công tác CCHC và phòng, chống tham nhũng

Cập nhật ngày: 16/06/2011 - 12:06

Phòng 1 cửa của UBND xã Tân Đông tích cực đổi mới, giải quyết nhanh chóng hồ sơ giấy tờ cho nhân dân

Thời gian qua công tác cải cách hành chính ở huyện Tân Châu đã có những bước chuyển biến tích cực, hoạt động của bộ máy chính quyền cấp huyện, xã có tiến bộ rõ rệt. UBND huyện đã sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn, đồng thời giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí và biên chế cho 12 phòng ban, 6 đơn vị sự nghiệp, 12 xã, thị trấn, tạo điều kiện cho các cơ quan đơn vị phát huy quy chế dân chủ và có trách nhiệm trong việc tiết kiệm chi tiêu, góp phần tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động.

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được huyện xác định là khâu quan trọng, phải làm chuyển biến tích cực, đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Từ khi thành lập bộ phận một cửa đã duy trì hoạt động có hiệu quả, góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đã khắc phục cơ bản tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần. UBND huyện thường xuyên rèn luyện giáo dục đội ngũ cán bộ nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và cũng kiên quyết xử lý những cán bộ quan liêu, nhũng nhiễu gây phiền hà cho nhân dân.

Những năm qua, UBND huyện luôn tập trung đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, gắn với công tác cải cách hành chính và thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thời gian qua các cơ quan đơn vị đã thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch các khoản chi từ ngân sách Nhà nước và các khoản đóng góp của nhân dân. Công tác thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định được thực hiện đầy đủ.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí được thực hiện thường xuyên. UBND huyện Tân Châu cho biết, trong nhiệm kỳ qua, huyện đã tiến hành 38 cuộc thanh tra kinh tế xã hội, yêu cầu khôi phục lại ngân sách Nhà nước 161,7 triệu đồng. Thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước, UBND huyện đã chỉ đạo thu hồi nộp ngân sách Nhà nước do chi sai chế độ 244,9 triệu đồng. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm chấn chỉnh khắc phục những sai sót.

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Huyện uỷ và UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng cơ quan đơn vị văn hoá. Đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng để động viên cán bộ đảng viên, cơ quan đơn vị và quần chúng nhân dân thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng.

CÔNG HUÂN