BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua

Cập nhật ngày: 29/01/2014 - 05:59

Đại diện các ngành, đoàn thể huyện tham gia ký kết thi đua năm 2014.

Chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn được cấp uỷ, lãnh đạo quan tâm chỉ đạo thực hiện, nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 96,66%. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Về giáo dục và đào tạo, huyện hoàn thành đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu, được Sở GD-ĐT khen thưởng 7 chỉ tiêu. Công tác văn hóa, thông tin, truyền thanh hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nội dung tuyên truyền bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác an sinh xã hội, việc làm, y tế, dân số đạt kết quả tốt; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện đạt được hiệu quả bước đầu, công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, như tổ chức hội thi Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới… Đến nay, 11/11 xã hoàn thành lập đồ án và đề án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

Phối hợp với Đài Truyền thanh huyện thực hiện chương trình phổ biến gương người tốt việc tốt hay những cách làm hay, tạo định hướng và thúc đẩy mọi người tham gia.

Phát huy những kết quả đạt được, tại hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013 được tổ chức vào chiều 27.1, huyện Tân Châu phát động phong trào thi đua năm 2014 với các mục tiêu: thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, phát huy những thành tích kinh tế, kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào, các cuộc vận động, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước trong phong trào thi đua, công tác khen thưởng…

Thái Thành