Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản 

Cập nhật ngày: 02/03/2021 - 15:32

BTNO - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả các quy định của Luật Thuỷ sản, các văn bản của Trung ương và của tỉnh về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, tiến tới việc chấm dứt tình trạng khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, đặc biệt tình trạng khai thác bằng ngư cụ cấm, cá con, xâm hại nguồn lợi thuỷ sản.

Tổ chức thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản theo quy định. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; kế hoạch thả giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản và phục hồi môi trường sống của các loài thuỷ sản trên địa bàn; khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác tái tạo, phục hồi nguồn lợi và môi trường sống của các loài thuỷ sản.

Tăng cường năng lực cho lực lượng thanh tra chuyên ngành; tập trung thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý loài thuỷ sản nguy cấp, quý, hiếm như: xác nhận nguồn gốc khai thác từ tự nhiên, nuôi trồng thuỷ sản; thả giống tái tạo nguồn lợi đối với các loài được nghiên cứu nhân nuôi thành công theo quy định; cứu hộ các loài thuỷ sản nguy cấp, quý, hiếm.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan nghiên cứu triển khai đề tài điều tra nguồn lợi thuỷ sản và môi trường sống của loài thuỷ sản trong hồ Dầu Tiếng, làm cơ sở để UBND tỉnh đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản đến người dân và các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thuỷ sản trên địa bàn; tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, biện pháp quản lý nhà nước về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn quản lý; vận động người dân khai thác thuỷ sản trên địa bàn ký cam kết không sử dụng các loại nghề, ngư cụ cấm trong khai thác thuỷ sản; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác thuỷ sản.

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, tiến tới việc chấm dứt tình trạng khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, đặc biệt tình trạng khai thác bằng ngư cụ cấm, các phương tiện đánh bắt mang tính huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản…

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trong tỉnh còn một số hạn chế như: Một bộ phận người dân chưa ý thức trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản; còn một số trường hợp vi phạm; nguồn lợi thuỷ sản trong tỉnh suy giảm do môi trường sống bị thu hẹp; công tác điều tra nguồn lợi và môi trường sống của các loài thuỷ sản chưa thực hiện; hệ thống bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản chưa đồng bộ, tương xứng với yêu cầu; tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản còn diễn ra; các khu vực thường xảy ra vi phạm: hồ Dầu Tiếng (các xã Phước Minh, Phước Ninh thuộc huyện Dương Minh Châu; xã Tân Hòa, Tân Thành thuộc huyện Tân Châu); lưu vực sông Vàm Cỏ Đông tập trung tại các bến bãi ven sông (bến Trường, xã Hảo Đước thuộc huyện Châu Thành; khu vực Gò Kén, xã Long Thành Nam thuộc thị xã Hòa Thành và một số bến bãi xã Cẩm Giang, xã Hiệp Thạnh, xã Thạnh Đức thuộc huyện Gò Dầu).

Hy Uyên