BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường công tác dân tộc thời kỳ CNH-HĐH đất nước

Cập nhật ngày: 28/10/2010 - 11:41

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, nâng cao mức sống của đồng bào vùng dân tộc và miền núi

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 1971/CT-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH-HĐH) đất nước.

Cụ thể là các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách, chương trình, dự án ở vùng dân tộc và miền núi; tổng kết các chính sách, chương trình, dự án kết thúc năm 2010 trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, các chương trình trong giai đoạn 2011-2015,...

Thủ tướng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất (hợp tác xã, tổ hợp tác...) cho phù hợp với từng địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Đồng thời, tập trung phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở, cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học cho các chức danh chủ chốt cấp xã vùng dân tộc và miền núi;...

Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất sửa đổi chính sách cử tuyển theo hướng phân cấp cho các địa phương đăng ký nhu cầu đào tạo về số lượng và ngành nghề, áp dụng đối với tất cả các dân tộc sống ở vùng khó khăn;...

Bộ Y tế đề xuất chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng khó khăn đi khám, chữa bệnh, nhất là các dân tộc có số dân dưới 5.000 người nhằm hạn chế tình trạng giảm mức sinh, mất cân bằng giới tính của trẻ sơ sinh tại vùng dân tộc và miền núi;...

Bộ Công an tăng cường các biện pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chống phá sự nghiệp phát triển đất nước.

Thủ tướng cũng đề nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Dân tộc và cơ quan các đoàn thể chính trị-xã hội từ Trung ương đến địa phương tăng cường vận động đồng bào các dân tộc Việt Nam đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; chăm lo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của những người tiêu biểu, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiện nay, tình hình kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước phát triển toàn diện, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm nhanh (bình quân từ 4-5%/năm).

Tuy nhiên, trình độ dân trí, trình độ phát triển của các dân tộc chưa đồng đều, đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực còn rất thấp. Tỷ lệ đói nghèo vùng đồng bào dân tộc còn cao (nhiều nơi tỷ lệ hộ nghèo trên 50%); chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe còn nhiều hạn chế.

(Theo chinhphu.vn)