Pháp luật   Tin tức

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm 

Cập nhật ngày: 20/04/2021 - 21:33

BTNO - Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (PBGDPL) vừa ban hành Kế hoạch số 881/KH-HĐPH về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016 đến năm 2021”.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên.

Theo kế hoạch, công tác hướng dẫn, triển khai thực hiện do Sở Tư pháp chủ trì. Kế hoạch được thực hiện với các nội dung: Tổ chức toạ đàm giao lưu, xây dựng tin, bài, phóng sự... về kết quả thực hiện Đề án chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021 trên các phương tiên thông tin đại chúng (báo, đài, hệ thống thông tin cơ sở...) và mạng xã hội (trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Tây Ninh, zalo, facebook...);

Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân do Bộ Tư pháp tổ chức; biên soạn, in ấn và phát hành các loại tài liệu PBGDPL về lĩnh vực thuộc phạm vi của đề án án (hình sự; đất đai; môi trường; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực học đường; chính sách phát triển kinh tế - xã hội...); tổ chức tổng kết thực hiện đề án gắn với tổng kết 5 năm thực hiện chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021 và góp ý dự thảo chương trình PBGDPL giai đoạn tiếp theo.

Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch tại đơn vị mình. Giao Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này trên phạm vi toàn tỉnh.

Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện trên địa bàn cấp huyện; hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện trên địa bàn cấp xã. 

Thiên Di