BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng bằng vốn nhà nước năm 2010

Cập nhật ngày: 27/03/2010 - 12:28

 

Cần tiến hành rà soát, kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư,... để có thể đảm bảo cả tiến độ và chất lượng công trình đầu tư

Chỉ thị Chỉ thị số 374/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước năm 2010 nhấn mạnh ý nghĩa hết sức quan trọng của công tác này trong việc hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Chỉ bố trí vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương rà soát việc phân bổ và thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2010, trong đó lưu ý chỉ bố trí vốn cho các dự án đã đáp ứng đầy đủ các thủ tục đầu tư.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công và tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển. Đặc biệt, cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; các địa phương cần sử dụng hiệu quả phần nguồn vốn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất để tạo Quỹ giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư.

Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư nhà nước, trong đó đặc biệt chú trọng đối với vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định về giám sát và đánh giá đầu tư.

Tập trung vốn cho dự án quan trọng, nhóm A

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các Ngân hàng Thương mại nhà nước rà soát lại các dự án đang thực hiện cho vay, tập trung vốn đầu tư cho các dự án quan trọng, các dự án nhóm A.

Các Ngân hàng Thương mại phải bảo đảm huy động đủ vốn để cho vay đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo đúng cơ cấu nguồn vốn đã ký trong các hợp đồng tín dụng, nhất là đối với các dự án quan trọng và các dự án nhóm A.

Thành lập ngay các Đoàn thanh tra liên ngành

Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì cùng các Bộ Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Xây dựng thành lập ngay các Đoàn thanh tra liên ngành của Chính phủ để tiến hành thanh tra một số công trình, dự án trọng điểm của các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị có sử dụng nguồn vốn lớn của Nhà nước, vốn vay, tài trợ của nước ngoài, trong đó tập trung vào các công trình, dự án thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục.

Không đưa tin không chính xác

Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc thông tin tuyên truyền theo hướng không đưa những thông tin không chính xác, thiếu điều tra kỹ lưỡng, ảnh hưởng xấu đến việc huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển.

(Theo chinhphu.vn)