Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo:

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật ngày: 20/08/2016 - 03:55

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân tặng quà chúc tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Tân Châu (ảnh minh hoạ).

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành văn bản chỉ đạo về triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20.10.2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI), Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3.6.2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI), Chương trình hành động số 34-CTr/TU, ngày 25.8.2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Chương trình hành động số 31-CTr/BDVTW, ngày 18.5.2016 của Ban Dân vận Trung ương về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch số 320-KH/BDVTW, ngày 3.8.2016 của Ban Dân vận Trung ương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng; xác định rõ công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số. Có biện pháp hỗ trợ đồng bào các dân tộc phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống; thực hiện tốt công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú của tỉnh.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Duy trì tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số để có giải pháp xử lý phù hợp, giúp đồng bào vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Phối hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số với công tác đối ngoại nhân dân trong bảo vệ biên giới. Tuyên truyền vận động nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng an ninh; phối hợp với lực lượng biên phòng làm tốt công tác tuần tra, bảo vệ biên giới và giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc và tuyến biên giới.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ dân vận; coi trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng, đào tạo tiếng dân tộc cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ làm công tác dân vận phải thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

HOÀNG MINH