BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác dân vận

Cập nhật ngày: 11/01/2010 - 08:11

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010 diễn ra trong 2 ngày (11 và 12/1), tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự và có bài phát biểu quan trọng nêu những nhiệm vụ mà ngành Dân vận cần tập trung thực hiện trong năm nay.

Trong năm qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị đã có những đổi mới và tiến bộ, tạo sự chuyển biến tích cực, đạt được những thành tích quan trọng. Hệ thống dân vận tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, đã chú trọng hướng về cơ sở, gần dân và sát dân hơn. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị về công tác vận động quần chúng có sự chuyển biến rõ rệt.

Ban Dân vận Trung ương đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước có các chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp, giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đề ra; theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đổi mới, kiện toàn tổ chức, cán bộ dân vận; hoàn thành tôt các chương trình, đề án mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho.

Điểm nổi bật là đã tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổng kết thực hiện Nghị quyết lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nuớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”; về “công tác dân tộc”, về “công tác tôn giáo”… Phong trào thi đua Dân vận khéo được nhiều địa phương quan tâm chỉ đạo, đã xuất hiện một số mô hình, điển hình tốt.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương những thành tích quan trọng mà các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng trong cả nước đã đạt được.

Tổng Bí thư đánh giá: Công tác dân vận đã thực sự góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng và sự quản lý của Nhà nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm trong thực hiện công tác dân vận như: Công tác tham mưu còn hạn chế; nội dung phương thức tập hợp, vận động quần chúng còn theo nếp cũ, chưa thực sự hấp dẫn; không ít nơi chưa nhạy bén, còn nặng về hình thức hoạt động hành chính; chưa chủ động nghiên cứu và dự báo tình hình có thể nảy sinh. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở không ít nơi còn nặng tính hình thức, hiệu quả thấp…. Những yếu kém  này cần được các cấp ủy đảng, chính quyền nhà nước, các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể nhận thức đầy đủ, phân tích kỹ nguyên nhân để có biện pháp khắc phục.

Đề cập nhiệm vụ công tác dân vận năm 2010, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là năm đất nước có nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng: Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 65 năm Ngày thành lập nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội; 80 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng… Năm 2010 có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, là năm đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 11 của Đảng, năm thứ tư thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng; năm có nhiều thời cơ mới nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, trong khi các thế lực thù địch vẫn ráo riết tìm mọi cách chống phá Đảng và chế độ ta.

Tổng Bí thư hoan nghênh sự có mặt và tham luận của nhiều vị Bí thư, Phó Bí thư của các Tỉnh uỷ, Thành uỷ tại Hội nghị bởi điều này cho thấy các địa phương này đã đánh giá đúng tầm quan trọng của công tác dân vận.

Tổng Bí thư gợi ý một số nội dung và đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc lần này tập trung thảo luận để thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm nay. Trước hết, phải nhận thức sâu sắc, nhiệm vụ to lớn, bao trùm nhất công tác dân vận của Đảng hiện nay là tập hợp, động viên mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị, tích cực tham gia vào việc xây dựng, phát triển đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác dân vận phải góp phần vào việc thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, chủ động phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế hợp lý. Cải thiện môi trường đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; tạo thêm công ăn việc làm, xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng chỉ rõ cần tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tại các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang và các địa phương; Sơ kết nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo”, kịp thời rút ra những kinh nghiệm tốt, đẩy mạnh thực hiện phong trào này; tiếp tục đổi mới phương thức vận động, tập hợp quần chúng, triển khai có hiệu quả các hình thức dân vận hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn, bám dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, nắm chắc tình hình, tư tưởng các tầng lớp nhân dân, nhất là về những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất, việc làm, thu nhập của nhân dân; tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đối với công tác dân vận, thấu suốt quan điểm “cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; phát huy mọi nguồn lực sáng tạo và vai trò làm chủ của nhân dân. Tiếp tục gắn công tác dân vận với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của dân vận, mặt trận, các đoàn thể và các hội quần chúng, nhất là khối dân vận xã phường, thị trấn, ban công tác mặt trận, chi đoàn chi hội trong công tác vận động quần chúng; thực hiện tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền có nhận thức sâu sắc hơn nữa về công tác dân vận, xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh. Các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; gắn công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với công tác vận động quần chúng…

(Theo VOV News)