BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng

Cập nhật ngày: 08/10/2009 - 05:44

Lãnh đạo xã Gia Lộc, Trảng Bàng đang giải quyết thủ tục hành chính.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 9 tháng đầu năm 2009, UBND tỉnh đánh giá: “Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có kết quả”.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10.1.2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010, tỉnh đã công bố công khai bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện 207 thủ tục, cấp xã 150 thủ tục và công bố 19 quyết định công khai bộ thủ tục hành chính của các sở, ngành với 1.143 thủ tục.

Các sở, ngành tỉnh, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn đã xây dựng lại quy chế thực hiện cơ chế một cửa và củng cố kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ. Kết quả có 125 đơn vị xây dựng xong và thực hiện cơ chế một cửa. UBND Thị xã lập dự án đầu tư xây dựng thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hoá việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân (mô hình “một cửa điện tử”) tại UBND Thị xã. Về thực hiện cơ chế một cửa liên thông, tiếp tục triển khai liên thông trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và con dấu cho doanh nghiệp; cấp giấy phép thực hiện quảng cáo và các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Về tài chính công, đến nay 100% đơn vị sở, ngành tỉnh, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thực hiện giao khoán biên chế và kinh phí theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ; 132/620 đơn vị sự nghiệp có thu công lập thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP; 1/1 đơn vị thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP (Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, thuộc sở Khoa học và Công nghệ).  Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, đã có 23/125 đơn vị thực hiện. Trong đó đã có 10 đơn vị được cấp chứng nhận.

Công tác phòng chống tham nhũng được các cấp các ngành cụ thể thành chương trình hành động và tổ chức thực hiện. Ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 136 cuộc thanh tra và đã kết thúc 127 cuộc. Qua đó phát hiện vi phạm chế độ chính sách với tổng số tiền hơn 2,599 tỷ đồng, ra quyết định thu hồi và kiến nghị thu hồi hơn 1,554 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi quyết toán hơn 199 triệu đồng; số còn lại đang tiếp tục làm rõ; đã kiểm điểm trách nhiệm cá nhân 4 vụ, 10 người vi phạm; chuyển sang cơ quan điều tra 2 vụ, với 2 người vi phạm.

D.H