BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành Tổ chức – Xây dựng Đảng:

Tập trung chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp

Cập nhật ngày: 27/01/2015 - 12:00

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, năm 2014, Ban tích cực tham mưu thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020; triển khai hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cấp uỷ, công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng đối với đảng đoàn, ban cán sự đảng, ban thường vụ thành uỷ, huyện uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ và một số tổ chức cơ sở đảng.

Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng làm tốt việc tham mưu thực hiện công tác kết nạp đảng viên mới. Tính đến tháng 12.2014, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.447 đảng viên mới – tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2013. Trong năm, Ban tổ chức Tỉnh uỷ đã huỷ quyết định kết nạp 08 trường hợp và kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào đảng không đúng thẩm quyền, không đủ tiêu chuẩn, không đúng đối tượng; cho chủ trương thí điểm kết nạp 1 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Tính đến nay, toàn tỉnh có 30.455 đảng viên – chiếm 2,76% so với dân số trong tỉnh (Nghị quyết trên 2,5%)…

Đại biểu phát biểu đóng góp dự thảo báo cáo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông nhấn mạnh trong năm 2015, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng cần phải thực hiện thật tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị. Trong đó, cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng lộ trình cụ thể trong việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm; tham mưu, chuẩn bị văn kiện, nhân sự cấp uỷ, những vấn đề liên quan đến đại biểu, bầu cử tại đại hội…

Các cấp uỷ, cơ quan tổ chức của cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt các giải pháp phòng chống “tự chuyển biến”, “tự chuyển hoá”; làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị…

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông trao Cờ thi đua cho đại diện Ban Tổ chức Thành uỷ thành phố Tây Ninh.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình; phát huy dân chủ thật sự trong chi, đảng bộ; thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm.

Làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là quần chúng ưu tú trong công nhân, vùng biên giới…; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong Đảng.

Ban Tổ chức cấp uỷ phải làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan liên quan; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của cấp uỷ đảng, tổ chức đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ của ngành…

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Võ Thiện Trí trao giấy khen của Ban cho các tập thể.

Cũng trong dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông trao cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2014 của UBND tỉnh cho Ban tổ chức Thành uỷ thành phố Tây Ninh. 4 tập thể có nhiều thành tích trong công tác Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2014 là Đảng uỷ khối Doanh nghiệp, Ban Tổ chức Huyện uỷ Bến Cầu, Ban Tổ chức huyện ủy Dương Minh Châu và Phòng chính trị Bộ CHQS tỉnh cũng được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Đặng Hoàng Thái