BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: 114/117 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ

Cập nhật ngày: 23/01/2013 - 05:45

Nhiều đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính

(BTNO)- Theo UBND tỉnh, đến nay ở cấp tỉnh đã có 114/117 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25.4.2006 của Chính phủ. 

Trong đó, 30 đơn vị sự nghiệp ngân sách bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, số đơn vị có tăng thu nhập 17/30 đơn vị, số đơn vị không có tăng thu nhập 13/30 đơn vị (do số đơn vị này không có tiết kiệm hoặc có nhưng không đáng kể). 76 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, số đơn vị có tăng thu nhập 46/76 đơn vị; số đơn vị không có tiết kiệm hoặc có nhưng không đáng kể 30/76 đơn vị.

Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động là 08 đơn vị, số đơn vị có tiết kiệm: 07/08 đơn vị.

Ở cấp huyện có 108/633 đơn vị đã giao quyền tự chủ.

Nhìn chung, ở các đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ, hằng năm qua Đại hội công nhân, viên chức và người lao động, các đơn vị tiến hành sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, để làm căn cứ chi trả thu nhập cho người lao động; chủ động sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn theo tiêu chuẩn chức danh và thực hiện hợp đồng lao động theo quy đinh; ngoài phần kinh phí ngân sách cấp, các đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ tích cực khai thác các nguồn thu sự nghiệp, bảo đảm chi tiêu hiệu quả, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện định mức chi tiêu để tăng thu nhập cho công nhân, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình.

Đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, toàn tỉnh chỉ có Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đang thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5.9.2005 của Chính phủ. Trung tâm đã ban hành, thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, trong tổ chức và hoạt động có sự hợp tác của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh; được đầu tư trang thiết bị kỹ thuật thông qua các đề tài, dự án và được hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên là 300 triệu đồng/năm.

Đ.H.T