BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Hoàn thành việc tổ chức kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

Cập nhật ngày: 16/03/2013 - 06:39

Việc triển khai lấy ý kiến đóng góp đối với tập thể và cá nhân của các địa phương, đơn vị được tiến hành khá chu đáo, chặt chẽ nên có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực.

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp theo tinh thần NQ TW 4 (khoá XI)

(BTN) - Báo cáo của Tỉnh uỷ Tây Ninh cho biết, đến cuối tháng 1.2013, có hơn 3.900 lượt cán bộ chủ chốt, cán bộ hưu trí cấp tỉnh, huyện và 26.254/26.497 đảng viên và hơn 8.300 cán bộ, công chức, chiến sĩ, người lao động chưa là đảng viên được học tập, quán triệt tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua học tập, quán triệt Nghị quyết, cán bộ, đảng viên nhận thức được đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, nhất là đối với việc giáo dục về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Tính đến ngày 31.1, có 93/93 đơn vị kiểm điểm, trong đó 71 đơn vị kiểm điểm tập thể, số còn lại không kiểm điểm tập thể do lãnh đạo chỉ có 1 - 2 đồng chí và 412/414 cá nhân thực hiện xong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Việc triển khai lấy ý kiến đóng góp đối với tập thể và cá nhân của các địa phương, đơn vị được tiến hành khá chu đáo, chặt chẽ nên có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực. Theo thống kê, có 3.322 lượt ý kiến đóng góp ở 79 Đảng đoàn, ban cán sự Đảng và sở, ban, ngành tỉnh; 740 lượt ý kiến đóng góp cho tập thể và 801 lượt ý kiến đóng góp cho cá nhân đối với 14 BTV huyện/thị uỷ và tương đương. Các ý kiến góp ý được các địa phương, đơn vị phân loại thành các nhóm, các lĩnh vực để dễ tiếp thu. Đồng thời, lựa chọn một số vấn đề bức xúc để giải trình, làm rõ. Qua đó, chỉ đạo các đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết những vấn đề, vụ việc cụ thể thuộc trách nhiệm, thẩm quyền.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng còn một số mặt hạn chế như: Một số địa phương, đơn vị và nhất là các sở, ban, ngành, tỉnh nhận thức chưa thật sự đầy đủ mục đích, yêu cầu của việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức và cá nhân có đơn vị còn chậm; bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình của một số địa phương, đơn vị cơ cấu, bố cục chưa hợp lý, nêu ưu điểm nhiều, khuyết điểm ít, chưa xác định rõ nguyên nhân chủ quan dẫn đến hạn chế, khuyết điểm. Ý kiến đóng góp cho tập thể, cá nhân lãnh đạo địa phương, đơn vị có nơi chưa sâu, chủ yếu đề cập đến phần ưu điểm, chưa tập trung, phân tích, mổ xẻ, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, điều hành, nhất là xác định nguyên nhân và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao của từng đồng chí…

Nam Sơn