BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Kinh tế tập thể có chuyển biến tốt

Cập nhật ngày: 13/06/2012 - 03:30

(BTNO)- Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh (Ban chỉ đạo) vừa tổ chức đánh giá kết quả 10 năm về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18.3.2002 của Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (khoá IX). Ông Lê Minh Trọng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh họp đánh giá kết quả 10 năm thực hiện, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong tỉnh.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo cho biết, qua 10 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 12.6.2002 của Tỉnh uỷ, nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực, nhiều nơi đã nhận thức rõ hơn vai trò, vị trí và yêu cầu khách quan phải xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc cụ thể hoá, thể chế hoá, tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Từ đó, trong hoạch định chính sách, xây dựng và triển khai các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các cấp, các ngành, các địa phương lồng ghép nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể và cân đối, bố trí các nguồn lực triển khai.

Với những tác động tích cực từ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, 10 năm qua, khu vực kinh tế tập thể có những chuyển biến tốt. Đến nay, đã phát triển được 89 HTX với 32.330 xã viên. Tổng vốn điều lệ đạt 114,7 tỷ đồng. Năm 2011, tổng doanh thu đạt 591,1 tỷ đồng, thu ngân sách gần 4 tỷ đồng, nâng tỷ trọng GDP kinh tế tập thể từ 3,25% lên 3,6% trong GDP chung của tỉnh. Kinh tế tập thể đã khắc phục một phần tình trạng yếu kém, được củng cố một bước về tổ chức, nâng cao năng lực nội tại, tích luỹ đầu tư phát triển và đáp ứng ngày càng nhiều hơn nhu cầu, lợi ích của các thành viên. Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho xã viên, người lao động, góp phần vào việc xoá đói giảm nghèo, ổn định an ninh trật tự tại địa phương. Các HTX đã từng bước phát huy nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại tạo ra hàng hoá sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội.

Kết quả bước đầu đã phát triển, xây dựng được một số HTX điển hình tiên tiến trong phong trào phát triển kinh tế tập thể. Đây là những HTX sản xuất kinh doanh có hiệu quả, hoạt động đúng theo điều lệ HTX, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và góp phần xây dựng quan hệ sản xuất mới ở nông thôn…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, nhằm hoàn chỉnh báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để trình Trung ương trong thời gian tới. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng nhấn mạnh, trong 10 năm qua kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo… Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế: trong quá trình thực hiện Nghị quyết nhiều chủ trương, chính sách thực hiện không đồng bộ, công nghệ sản xuất lạc hậu, năng lực đội ngũ cán bộ còn yếu dẫn đến chất lượng, hiệu quả thấp. Về phương hướng tới, Phó Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo cần tăng cường củng cố tổ chức, chú trọng đến công tác đào tạo cán bộ, quan tâm đến lĩnh vực HTX nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Đa dạng hoá các loại hình HTX…

TỐ TUẤN