Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020):

Tây Ninh làm theo lời Bác 

Cập nhật ngày: 20/05/2020 - 08:06

BTNO - Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh quyết đồng lòng thực hiện tâm nguyện của Người để xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc. Và kết quả đó được thể hiện nổi bật qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, sát thực tiễn, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong đó, để tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05 trong Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị; xác định những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời gắn với kế hoạch của cấp ủy thực hiện nghị quyết của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Lãnh đạo tỉnh trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác năm 2018.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chuyên đề hằng năm; đổi mới phương thức học tập, quán triệt, phát huy hình thức học tập trực tuyến nhằm giúp cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện và một số cấp uỷ cơ sở được trực tiếp nghe báo cáo viên Trung ương báo cáo những nội dung cơ bản của các chuyên đề, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong tổ chức thực hiện.

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo trở thành việc làm thường xuyên; là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị; tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân, tương ái, trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng được phát huy.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực hiện Chỉ thị số 27 ngày 08/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan nhà nước; Nghị quyết Trung ương 9 khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương.

Xác định phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện tốt 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá của tỉnh và lập 5 Nhóm công tác để tổ chức thực hiện. Đến nay, kinh tế - xã hội tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện rõ nét qua chỉnh trang đô thị; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, du lịch; cải cách hành chính có nhiều cách làm mới, hiệu quả; thủ tục hành chính đơn giản, rút ngắn thời gian giải quyết, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Qua đó, góp phần giữ vững niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ đã được cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay, toàn tỉnh đã giảm 4 cơ quan cấp tỉnh, 8 cơ quan cấp huyện, 35 phòng chuyên môn và 10 chi cục thuộc sở, ban, ngành tỉnh, 43 đơn vị sự nghiệp công lập với 98 biên chế.

Trong thời gian qua, công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách luôn được các cấp uỷ đặc biệt quan tâm, huy động hệ thống chính trị các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tham gia hỗ trợ bằng nhiều hình thức, ý nghĩa thiết thực. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đạt kết quả tốt, nhiều đối tượng được hỗ trợ đã vượt qua khó khăn, có việc làm, có vốn sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân tặng bằng khen cho các cá nhân xuất sắc tại Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn tỉnh đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,85%, vượt kế hoạch đề ra, trở thành tỉnh đứng thứ 5 của cả nước về giảm nghèo. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội đứng trong tốp 10 các tỉnh/thành trên cả nước.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, ngành văn hóa, các cơ quan báo chí, Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh, trung tâm văn hóa, thể thao, truyền thanh huyện và đài truyền thanh xã... tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tiếp tục chỉ đạo việc triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; với nhiều tác phẩm chất lượng cao về nội dung, nghệ thuật, tính chính trị được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng.

Qua 4 năm thực hiện, cấp uỷ, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng, phát động các phong trào, mô hình mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng học tập và làm theo như: mô hình phường, xã vì dân; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề 2019…

Đến nay, toàn Đảng bộ đã có hơn 1.300 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được các cơ quan, đơn vị, địa phương biểu dương, khen thưởng tại hội nghị sơ, tổng kết thực hiện Chỉ thị. Trong đó biểu dương, khen thưởng cấp tỉnh 120 tập thể, cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân; sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 cấp tỉnh (năm 2019), có 25 tập thể và 37 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác.

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế bền vững; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

Tố Tuấn