Tây Ninh: Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XIII) 

Cập nhật ngày: 07/12/2022 - 06:05

BTN - Trong hai ngày 5 và 6.12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 11.600 điểm cầu trên cả nước, với gần 1,2 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Lãnh đạo tỉnh và các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh tham dự Hội nghị. Ảnh: Xuân Vũ

Tại điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội có hơn 800 đại biểu tham dự, kết nối với 11.632 điểm cầu các ban, bộ, ngành, tỉnh uỷ, thành uỷ, các đảng uỷ trực thuộc Trung ương; cơ quan, đơn vị, từ Trung ương. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị.

Tại điểm cầu Tỉnh uỷ Tây Ninh, hội nghị do đồng chí Nguyễn Thành Tâm- Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Phuông- nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các sở, ban, ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp. Hội nghị ở tỉnh cũng được trực tuyến đến 130 điểm cầu với hơn 13.000 cán bộ, đảng viên tham dự.

Trong thời gian 2 ngày, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Trong 2 ngày, các đại biểu nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt, các chuyên đề, nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII.

Trên cơ sở đó, định hướng cấp uỷ các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bảo đảm, thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết, kết luận Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Các chuyên đề bao gồm: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Sau chương trình 2 ngày làm việc, các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương dành một buổi để triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục học tập quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 6 với nhiều hình thức phù hợp, giúp cho các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thấm nhuần nội dung các nghị quyết, kết luận của hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng thời phải tuyên truyền giới thiệu mô hình điển hình hay trong quá trình thực hiện, cũng như phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt, chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, đặc biệt phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận ở các cấp, các ngành; bảo đảm việc tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, hiệu quả; kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra phù hợp với điều kiện của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, với quyết tâm của toàn Đảng, hệ thống chính trị và sự đoàn kết đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 và các nghị quyết của Đảng sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực mà nghị quyết, kết luận của Trung ương đề cập tới, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị; sự đoàn kết, đồng lòng hưởng ứng của người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tố Tuấn