Tây Ninh: Tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân sản xuất, kinh doanh

Cập nhật ngày: 02/01/2013 - 08:26

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ trò chuyện với một doanh nhân tại Đại hội doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2011 – 2014.

(BTNO) – UBND tỉnh vừa có kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

UBND tỉnh đặt ra mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nhân Tây Ninh lớn mạnh có về chất lẫn lượng, nâng cao trình độ, kiến thức toàn diện; chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư tham gia góp ý quy hoạch ngành, doanh mục các dự án mời gọi đầu tư, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để định hướng cho doanh nhân, doanh nghiệp đầu tư theo quy hoạch, kế hoạch phát triển. Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy trình cấp chủ trương đầu tư, quy định về suất đầu tư tối thiểu trên đơn vị diện tích (ha) đối với các dự án đầu tư; Quy chế phối hợp, thẩm tra, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư; Tiêu chí mời gọi nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần đối với những dự án quy mô lớn, dự án sử dụng đất công. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thủ tục thẩm định dự án đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích và có biện pháp bảo vệ các doanh nhân đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Sở NN&PTNT tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch ngành, điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ chuyên môn để phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác và hợp tác xã, xem hộ gia đình là đơn vị kinh tế tự chủ trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Sở Công thương công bố quy hoạch các cụm công nghiệp làm cơ sở để thu hút và kêu gọi đầu tư; phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nhân khảo sát, tìm kiếm thị trường, tham gia hội chợ triển lãm để quảng bá sản phẩm; vận dụng tốt chính sách thương mại, đẩy mạnh hoạt động biên mậu, đặc biệt là thị trường Campuchia, Lào.

Sở Giao thông Vận tải cùng các sở, ngành có liên quan lựa chọn các dự án đầu tư hạ tầng giao thông để mời gọi doanh nhân đầu tư hoặc cùng Nhà nước đầu tư. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông theo hình thức BOT, BTO, BT nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông. Khuyến khích doanh nhân tham gia khai thác các tuyến xe buýt…

Cũng theo kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu các ngành Xây dựng, Tư pháp, Khoa học Công nghệ, Tài nguyên Môi trường, Tài chính, Y tế…. tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hỗ trợ tích cực cho doanh nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

HY UYÊN