Tây Ninh: Việc giám sát, phản biện, góp ý xây dựng đạt kết quả

Cập nhật ngày: 18/08/2016 - 12:14

Vừa qua, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng, xây dựng chính quyền của Uy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân đối với các cấp chính quyền.

Về kết quả thực hiện 2 quyết định trên của Trung ương, Tỉnh ủy Tây Ninh đã quán triệt nội dung thực hiện đến Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các ngành, các cấp chính quyền, phối hợp với Ban Dân vận ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện… đảm bảo để các cấp chính quyền luôn chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho UB.MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện việc giám sát và phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Qua 3 năm, cơ quan có thẩm quyền đã phản biện hơn 50 nội dung chủ  yếu về dự thảo nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của HĐND, UBND các cấp, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp.

Về góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức được hơn 250 cuộc, với gần 30.000 người tham gia, và đã có hơn 1.500 ý kiến đóng góp cho các dự thảo luật quan trọng…

T.T