Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh:

Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 

Cập nhật ngày: 27/11/2021 - 00:39

BTN - Chiều 25.11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra nội dung liên quan thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách trình kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Yến Mai- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh, khoá X nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với dự thảo Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị điều chỉnh cách ghi đơn vị tính tại khoản 4, Điều 1 dự thảo Nghị quyết thành “Mức giá cấp nước để nuôi trồng thuỷ sản bằng 250 đồng/m2 mặt thoáng/năm”, để thuận lợi trong việc xác định mức giá cho diện tích cấp nước dưới 1 ha và phù hợp với quy định tại khoản 4, Điều 1 Quyết định số 1477/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tại khoản 3 Điều 2 dự thảo Nghị quyết, điều chỉnh cụm từ “... có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021...” thành “có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được áp dụng cho cả năm ngân sách 2021...”, để việc áp dụng giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh được tính trong năm 2021.

Các đại biểu cũng cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025. Tại khoản 1, Điều 7 dự thảo Nghị quyết, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị điều chỉnh thành “Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đúng quy định; định kỳ hàng năm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện”; bỏ khoản 2, Điều 7 dự thảo Nghị quyết “Giao các ngành chức năng và địa phương có liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện cho các đối tượng sớm tiếp cận nhằm thực hiện tốt chính sách hỗ trợ” vì không thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.

Qua thảo luận của các đại biểu, kết luận nội dung này, bà Nguyễn Thị Yến Mai- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất bỏ mục b tại 2.3 Điều kiện hỗ trợ “Thực hiện áp dụng VietGAP trong quá trình sản xuất đối với các loại sản phẩm đăng ký”; bỏ mục đ trong 2.4 Nguyên tắc hỗ trợ “Cơ sở có các sản phẩm đăng ký giấy chứng nhận quy trình áp dụng VietGAP đã hoặc đang hưởng các chính sách hiện hành của tỉnh, nếu có nội dung không trùng với các chính sách quy định tại mục 2.5 vẫn tiếp tục được hưởng”.

Đối với dự thảo Nghị quyết về quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, các đại biểu đề nghị bổ sung thêm ở phần căn cứ: “Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 9 tháng 2 năm 2021 của Thủ tưởng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Đối với dự thảo Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển đô thị Tây Ninh năm 2030, bảo đảm các nội dung cơ bản theo quy định đề ra về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đô thị, có phân vùng phát triển, xác định danh mục, lộ trình đầu tư các khu vực phát triển đô thị, danh mục các dự án ưu tiên đầu tư theo giai đoạn, nguồn lực và đề ra các giải pháp tổ chức thực hỉện.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có ý kiến về việc các chỉ tiêu chính về phát triển đô thị cần được cụ thể hoá, bảo đảm theo quy định tại Quyết định 1659/QĐ-TTg ngày 7.11.2012 của Thủ tướng Chính phủ, được hướng dẫn tại Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25.8.2014 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị. Nhóm các chỉ tiêu về chất lượng đô thị gồm: diện tích sàn nhà ở đô thị bình quân/người; tỷ lệ nhà kiên cố; tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị; tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch và tiêu chuẩn cấp nước tại đô thị; tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước; tỷ lệ nước thải sinh hoạt tập trung được thu gom và xử lý…

Đối với dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị, tại điểm 4.2 khoản 4, Điều 1 bổ sung diện tích nhà ở tối thiểu... m2 sàn/người; tại mục 7.3 giải pháp về quy hoạch, kiến trúc, bổ sung có thể ban hành các mẫu nhà ở phù hợp với từng khu vực đô thị và nông thôn; ở mục 7.7 giải pháp về chỉnh trang và phát triển đô thị, bổ sung tập trung chỉnh trang, nâng cấp đô thị theo hướng hiện đại; ngoài ra, cần bổ sung thêm các giải pháp khác ở mục 7.9.

Bà Nguyễn Thị Yến Mai- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp thu ý kiến của đại biểu tại cuộc họp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung.

Trúc Ly