Tháng 9.2010, công bố kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở

Cập nhật ngày: 30/08/2009 - 05:46

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 đã huy động lực lượng rất lớn của toàn xã hội, của các cơ quan thông tin đại chúng, được đồng bào cả nước ủng hộ và tham gia với 172 vùng điều tra, hơn 22 triệu hộ dân trong cả nước, đến nay đã hoàn thành 2 giai đoạn đầu và công bố kết quả sơ bộ cuộc Tổng điều tra.

Kết quả sơ bộ cuộc Tổng điều tra được công bố có ý nghĩa và vai trò rất quan trọng đối với việc xác định các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2010 và các năm tiếp theo. Để đảm bảo cuộc Tổng điều tra đạt được mục tiêu đã đề ra, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương yêu cầu Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục phân tích, đánh giá, xử lý số liệu theo đúng phương án, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm tháng 9.2010 công bố được kết quả điều tra toàn bộ với độ chính xác cao. Để thực hiện được yêu cầu này cần phải tiếp tục thực hiện khối lượng công việc lớn, đòi hỏi tất cả các lực lượng tham gia cuộc Tổng điều tra đều phải nỗ lực rất cao, sử dụng kỹ thuật hiện đại, phương pháp khoa học. Trường hợp cần bảo đảm độ tin cậy của số liệu điều tra thì tổ chức phúc tra số liệu theo đúng quy trình, quy định.

Phó Thủ tướng giao Tổng cục Thống kê hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương để bảo đảm tính thống nhất của việc công bố và sử dụng các số liệu, tránh tình trạng sử dụng ngay các số liệu tại địa phương mà chưa được phân tích, tính toán để bảo đảm độ chính xác và tin cậy cao.

(Theo chinhphu.vn)