Đảng viên tuổi 18

Em Lê Thị Ngọc Kim (xã Suối Dây, huyện Tân Châu) là học sinh đầu tiên thuộc hệ giáo dục thường xuyên trong tỉnh được kết nạp vào Đảng.