Vén khéo việc nhà, việc hội

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, chị Tiến tích cực vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước do các cấp Hội phát động.