Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Thí điểm phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Cập nhật ngày: 25/09/2020 - 08:23

BTNO - Từ đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý triển khai thí điểm phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, do Viễn thông Tây Ninh (VNPT) xây dựng.

Thời gian thí điểm đến ngày 31.12.2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi và giám sát quá trình triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn hỗ trợ công tác cập nhật dữ liệu lên phần mềm; kiểm tra số liệu cập nhật cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị và đánh giá về tính năng của phần mềm.

Các cơ quan, đơn vị được triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhập dữ liệu của đơn vị lên phần mềm và kịp thời báo cáo kết quả triển khai về Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ theo đúng quy định.

C.T