baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: 5 năm nâng cao chất lượng Ban công tác mặt trận, Tổ dân cư tự quản

Cập nhật ngày: 22/06/2010 - 05:01

Vừa qua, Uỷ ban MTTQVN thị xã Tây Ninh tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Củng cố, nâng chất lượng Ban công tác mặt trận, Tổ dân cư tự quản” giai đoạn 2006-2010.

Trong thời gian qua, Thị xã tổ chức triển khai Đề án được hơn 3.000 cuộc với hơn 106.000 lượt cán bộ và nhân dân địa phương tham dự. Hằng năm Uỷ ban MTTQVN Thị xã đều tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho các Ban công tác mặt trận, Tổ dân cư tự quản. Đến nay, Thị xã đã củng cố nhân sự tất cả các Ban công tác mặt trận với 408 thành viên. Có hơn 99,40% Ban công tác mặt trận xếp loại khá trở lên; 870 tổ dân cư tự quản với hơn 2.600 thành viên cũng được củng cố, kiện toàn. Qua thực hiện Đề án đã củng cố, phát huy vai trò các Ban công tác mặt trận, Tổ dân cư tự quản trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm cầu nối giữa dân và Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng địa phương.

Dịp này, Uỷ ban MTTQVN Thị xã khen thưởng cho 10 Ban công tác mặt trận và 20 Tổ dân cư tự quản đã có những đóng góp tích cực trong 5 năm thực hiện Đề án.

QUẾ HƯƠNG