Thị xã thành lập Bộ phận tiếp công dân

Cập nhật ngày: 17/05/2013 - 05:26
HTML clipboard

(BTNO)- Chủ tịch UBND Thị xã vừa có quyết định thành lập Bộ phận tiếp công dân, biên chế gồm 4 người trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND Thị xã.

Tiếp dân ở Bộ phận tiếp công dân Thị xã

Theo đó, Bộ phận tiếp công dân Thị xã có nhiệm vụ tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thị xã và Chủ tịch UBND Thị xã. Đồng thời, tiếp nhận các thông tin kiến nghị, phản ánh và góp ý của cơ quan, tổ chức và cá nhân về những vấn đề liên quan đến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoạt động của các cơ quan, tổ chức để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét và giải quyết; hướng dẫn công dân tổ chức thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh theo quy định pháp luật.

Về quyền hạn, khi có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, Bộ phận tiếp công dân Thị xã có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có liên quan cùng phối hợp tham gia tiếp dân và hướng dẫn công dân thực hiện theo Quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, Bộ phận này có quyền kiểm tra, đôn đốc thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị kế hoạch, chương trình làm việc cho lãnh đạo Thị ủy-HĐND-UBND Thị xã tiếp công dân; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Thị xã khi tiếp công dân; tổng hợp tình hình công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định;…

Bộ phận tiếp công dân Thị xã được bố trí tại cơ quan Thanh tra Thị xã, đường Phạm Tung, khu phố 1, phường 3, thị xã Tây Ninh.

QUẾ HƯƠNG