Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ

Cập nhật ngày: 17/03/2021 - 21:52

BTNO - Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-SNV ngày 17.2.2021 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc Thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ. Hội đồng tuyển viên chức thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm: 02;

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển: 02;

- Vị trí Bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ: 01 chỉ tiêu.

- Vị trí Tu bổ, phục chế tài liệu: 01 chỉ tiêu.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

a. Tiêu chuẩn:

- Vị trí Bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ, tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lưu trữ học, Quản trị văn phòng, Quản lý nhà nước, Luật.

- Vị trí Tu bổ, phục chế tài liệu, tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lưu trữ học, Quản trị văn phòng, Luật, Công nghệ thông tin.

- Điều kiện chung về ngoại ngữ và tin học: Có trình độ ngoại ngữ từ Bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương.

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tinhoặc có chứng chỉ tin học tương đương.

b. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Theo Điều 22 Luật viên chức.

4. Thời hạn, địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời hạn: từ ngày 02.3.2021 đến hết ngày 01.4.2021;

- Địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:Đường A2 khu phố 1, phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại liên hệ: 0276. 3827 430

- Bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Hành chính - Tổng hợp Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Tây Ninh.

5. Hình thức, thời gian và địa điểm xét tuyển

- Hình thức: Xét tuyển dụng viên chức.

- Thời gian xét tuyển sẽ được thông tin trên website Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh http://sonoivu.tayninh.gov.vn.

-Địa điểm xét tuyển: Sẽ có thông báo sau khi hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

6. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu 01 quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

7. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên Báo Tây Ninh, Đài Truyền hình Tây Ninh và trên website Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh http://sonoivu.tayninh.gov.vn, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan.

Sở Nội vụ