Thông báo, về lịch thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch nhân viên, cán sự, chuyên viên cao đẳng và tương đương lên chuyên viên và tương đương theo nguyên tắc cạnh tranh tỉnh Tây Ninh năm 2017

Cập nhật ngày: 19/12/2017 - 09:52

BTNO - Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch nhân viên, cán sự, chuyên viên cao đẳng và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương theo nguyên tắc cạnh tranh tỉnh Tây Ninh năm 2017 thông báo về lịch tổ chức kỳ thi thăng hạng cụ thể như sau: