Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2024 

Cập nhật ngày: 02/02/2024 - 18:13

BTNO - Chiều 2.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ bảy của BCĐ về đánh giá kết quả công tác CCHC năm 2023 và bàn phương hướng, nhiệm vụ CCHC năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc - Trưởng BCĐ CCHC  tỉnh và các thành viên BCĐ dự họp tại điểm cầu tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc - Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và các thành viên BCĐ CCHC tỉnh, đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh, VNPT Tây Ninh, Viettel Tây Ninh dự tại điểm cầu tỉnh. 

Theo báo cáo của BCĐ CCHC của Chính phủ, năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt, tạo động lực, chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện công tác CCHC của cả hệ thống hành chính và đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các nội dung - trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chuyển đổi số; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, TTHC đang cản trở sự phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Chính phủ phân công cho các thành viên BCĐ thực hiện 57 nhóm nhiệm vụ CCHC trọng tâm trong kế hoạch hoạt động năm 2023. Về cơ bản, các nhiệm vụ đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Các bộ, ngành, địa phương bám sát thực tiễn, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ động, quyết tâm tổ chức thực hiện trên 4.100 nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt trong cải cách TTHC, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hoá 144 quy định kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 5 bộ, cơ quan. Các bộ, ngành đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hoá 628 quy định kinh doanh tại 53 văn bản quy phạm pháp luật, nâng tổng số quy định kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hoá từ năm 2021 đến này là trên 2.700 quy định kinh doanh tại 224 văn bản quy phạm pháp luật, đạt 17,53%.

Về rà soát, đơn giản hoá TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025, 22/22 bộ, ngành xác định và công bố trên 1.370 TTHC nội bộ; 63/63 địa phương công bố danh mục TTHC nội bộ thực hiện tại địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng BCĐ CCHC của Chính phủ phát biểu kết luận.

Tính đến ngày 31.12.2023, tỷ lệ số hoá hồ số, kết quả giải quyết TTHC tại các bộ, ngành đạt 28,59% và tại các địa phương đạt gần 39,5%; tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng tại các bộ, ngành đạt 28,6% và tại các địa phương đạt 45,3%.

Năm 2023, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hoặc sớm hạn tại bộ, ngành đạt 50,6%, tăng 3,8% so với năm 2022; tại địa phương đạt 90,75% giảm 1,61% so với năm 2022.

Đối với Tây Ninh, năm 2023, UBND tỉnh đã công bố 1.777 dịch vụ công trực tuyến, trong đó trên 41% là dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Hệ thống giải quyết TTHC của tỉnh đã đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình đạt trên 39%; tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ cao.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoàn thiện quy định về vị trí việc làm tại cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến rõ nét.

Việc hoàn thiện thể chế về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính có nhiều chuyển biến, điển hình như Bộ Nội vụ, thành phố Hồ Chí Minh.

Việc xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có nhiều mô hình tốt như tỉnh Thái Nguyên, Đồng Nai…

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực của cả hệ thống hành chính Nhà nước về kết quả CCHC năm 2023 và nêu một số tồn tại, hạn chế, đề nghị các bộ, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ.

Giao dịch hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Ảnh: Tâm Giang

Trên cơ sở các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các thành viên BCĐ, các bộ, ngành, địa phương bám sát để thực hiện, bảo đảm chất lượng, thời gian; đẩy mạnh CCHC cả 6 lĩnh vực với các nội dung trọng tâm, trọng điểm.

Theo đó, về thể chế, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh. Về cải cách TTHC, phải tập trung đơn giản hoá thủ tục, phân cấp phân quyền, giảm chi phí tuân thủ. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, phải tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế nhưng phải cơ cấu lại, nâng cao trách nhiệm và năng lực thực thi công vụ.

Về cải cách chế độ công vụ, phải tập trung nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hoá công sở, đạo đức công vụ, trách nhiệm của người thực thi công vụ. Về cải cách tài chính công, tập trung cho tăng thu, giảm chi thường xuyên; chống tham nhũng, tiêu cực trong sử dụng tài chính công; tăng chi cho đầu tư phát triển ít nhất 2% mỗi năm.

Về xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; các hoạt động đời sống xã hội dần chuyển trên môi trường điện tử, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06.

Phương Thuý