Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước 

Cập nhật ngày: 04/06/2022 - 00:25

BTN - Chuyển đổi số trong cơ quan Nhà nước tập trung vào phát triển hạ tầng số phục vụ cơ quan Nhà nước một cách tập trung, thông suốt; tạo lập dữ liệu về kinh tế - xã hội phục vụ ra quyết định chính sách; tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng.

Trung tâm Giám sát, Điều hành Kinh tế - Xã hội tập trung tỉnh.

Trong và sau đại dịch Covid-19, chuyển đổi số thể hiện rõ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và cách thức điều hành, lãnh đạo của các cấp uỷ, chính quyền. Hiện nay, việc trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp, nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được thực hiện trên môi trường mạng, giao tiếp giữa chính quyền và người dân thông qua kênh Zalo OA, tổng đài 1022, ứng dụng Tây Ninh Smart trở nên gần gũi và hiệu quả hơn.

Đó là những nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, công nghệ và nhân lực phục vụ chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn hiện nay.

Chuyển đổi số trong cơ quan Nhà nước tập trung vào phát triển hạ tầng số phục vụ cơ quan Nhà nước một cách tập trung, thông suốt; tạo lập dữ liệu về kinh tế - xã hội phục vụ ra quyết định chính sách; tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng. Đồng thời, tăng cường công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số trong nền kinh tế; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Với định hướng như trên, các giải pháp chuyển đổi số được Tây Ninh đẩy mạnh để đồng bộ với cải cách hành chính.

Kế thừa kết quả, nền tảng của chính quyền điện tử, những năm gần đây, tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ công cuộc chuyển đổi số, nổi bật là đưa vào vận hành Trung tâm giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh. Năm 2021, Trung tâm đã tích hợp được 5 phân hệ: hệ thống giám sát, điều hành giao thông và an ninh; hệ thống giám sát dịch vụ hành chính công; môi trường, đất đai. Dự kiến năm 2022 sẽ tiếp tục triển khai tích hợp được thêm 3 phân hệ: y tế, giáo dục, hệ thống thông tin báo cáo.

Về hạ tầng kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số, thực hiện tái cấu trúc trung tâm dữ liệu của tỉnh theo mô hình điện toán đám mây. Theo đó, đã triển khai dự án bổ sung trang thiết bị gồm hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ, hệ thống phòng, chống tấn công mạng và giám sát an toàn thông tin mạng, bảo đảm đủ hạ tầng và an toàn, bảo mật để triển khai các nền tảng ứng dụng, hệ thống thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số và đô thị thông minh cho tỉnh. Năm 2021, tỉnh đã trang bị cho các cơ quan Nhà nước toàn tỉnh trên 2.000 máy tính xách tay, máy tính để bàn kèm theo bản quyền phần mềm phòng, chống mã độc, trên 120 máy quét tốc độ cao phục vụ công tác số hoá tài liệu. Năm 2022 sẽ tiếp tục bổ sung trang thiết bị cho các đơn vị phục vụ chính quyền điện tử căn cứ vào nhu cầu của các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, triển khai dự án thực hiện Đề án trang bị camera giám sát được quản lý tập trung tại một số vị trí quan trọng, những nơi phức tạp về an ninh trật tự và một số nơi đáp ứng yêu cầu quản lý của địa phương.

Đến nay, Tây Ninh đã hoàn thành việc xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh bằng công nghệ hiện đại, tiên tiến bảo đảm sẵn sàng tích hợp, chia sẻ dữ liệu công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh, kết nối với trục tích hợp, chia sẻ quốc gia và kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia như cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội và các chuyên ngành khác. Xây dựng các cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành tích hợp lên hệ thống giám sát điều hành tập trung như phần mềm quản lý hồ sơ thi đua khen thưởng, phần mềm quản lý cán bộ công chức, phần mềm hỗ trợ tổ chức sự kiện, hội nghị… 1.000/1.818 thủ tục dịch vụ công mức độ 4 lên cổng dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết TTHC thực hiện thông qua hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, xã.

Theo khảo sát, đánh giá của tỉnh, 100% cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh biết sử dụng máy tính phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Đa số các cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh và cấp huyện đã bố trí cán bộ phụ trách công nghệ thông tin. Việc tổ chức tập huấn, đào tạo cho cán bộ chuyên trách an toàn thông tin và thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin cũng như cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo kế hoạch hằng năm. Qua đó để nâng cao năng lực, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin thành thạo phục vụ các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính Nhà nước.

Công chức bộ phận Một cửa UBND xã Bình Minh, Thành phố Tây Ninh truy cập cổng dịch vụ công quốc gia trình lãnh đạo ký số vào hồ sơ chứng thực điện tử.

Song song đó, việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng được đặc biệt quan tâm. Hiện nay, an toàn thông tin mạng của tỉnh được thực hiện theo mô hình 4 lớp; kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh. Đội sẽ thực hiện điều phối, tổ chức, phối hợp, hỗ trợ các cơ quan Nhà nước ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; làm đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; liên kết, phối hợp với các đội ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng của các tỉnh, thành phố khác khi xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng dưới sự điều phối của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam.

Xây dựng và phát triển chính quyền số là xu hướng tất yếu, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, điều hành của chính quyền cũng như tính công khai, minh bạch, góp phần đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Với quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ, năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU, UBND tỉnh ban hành kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 được xác định là phải chuyển hoá rõ nét trong hành động, trước hết là vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi ngành, địa phương xây dựng kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định rõ lộ trình số hoá, xây dựng dữ liệu số của ngành, địa phương; tích hợp các nguồn dữ liệu hiện có của địa phương về trung tâm giám sát điều hành, ưu tiên dữ liệu thu chi ngân sách, đầu tư công, môi trường, quy hoạch và đất đai.

Riêng trong lĩnh vực hành chính công, việc số hoá hồ sơ thủ tục hành chính là một trong những yêu cầu bắt buộc hiện nay. Đây là điểm mới được quy định tại Điều 22 Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định về tổ chức và hoạt động của bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo đó, kể từ 1.6, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận Một cửa thực hiện thêm một số nhiệm vụ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Cùng với sử dụng hiệu quả các hệ thống họp không giấy, hệ thống Một cửa điện tử, việc số hoá hồ sơ thủ tục hành chính là một bước để tiến tới giảm và xoá bỏ việc xử lý công việc bằng văn bản giấy, tiết kiệm chi phí và là tiền đề để mở rộng phạm vi tiếp nhận TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính tại bộ phận Một cửa các cấp. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

HẢI ĐĂNG


Liên kết hữu ích