BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010: Thu hút vốn đầu tư nước ngoài có khởi sắc nhưng vẫn còn “khiêm tốn”

Cập nhật ngày: 02/12/2009 - 05:01

Khu CX-CN Linh Trung 3 Tây Ninh đã lấp đầy 85% diện tích.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong những năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010, hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Tây Ninh đạt kết quả khá khả quan, năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể năm 2006 Tây Ninh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được 31,52 triệu USD, năm 2007 tăng lên 83,985 triệu USD, năm 2008 tiếp tục tăng lên 97,85 triệu USD và trong 10 tháng đầu năm 2009 Tây Ninh đã thu hút được 102,43 triệu USD. Tính đến cuối tháng 10.2009, Tây Ninh có 189 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 884,14 triệu USD, trong đó có 181 dự án 100% vốn đầu tư nước ngoài và 8 liên doanh. Các dự án đầu tư nước ngoài chủ yếu tập trung ở các khu, cụm công nghiệp với tổng số 123 dự án với tổng vốn đăng ký gần 454 triệu USD. Nếu tính về lĩnh vực đầu tư thì chiếm ưu thế là đầu tư lĩnh vực công nghiệp với 166 dự án, còn lại có 14 dự án đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, 4 dự án đầu tư lĩnh vực xây dựng, 4 dự án lĩnh vực dịch vụ và 1 dự án lĩnh vực vận tải.
Về nguồn vốn, năm 2006, tỷ trọng vốn đầu tư phát triển khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 14,6% tổng vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh, năm 2007 tỷ trọng này tăng lên 24,6%, năm 2008 do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới nên tỷ trọng này không tăng nhưng vẫn giữ vững. Từ đó, sự đóng góp của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào GDP của tỉnh cũng tăng dần- năm 2006 khu vực đầu tư nước ngoài đóng góp 18,7% GDP, năm 2007 tăng lên 19%, năm 2008 dù khó khăn nhưng vẫn đóng góp 19,3%. Riêng kim ngạch xuất khẩu thì khu vực đầu tư nước ngoài đóng góp rất cao- năm 2006 đạt tỷ trọng 63,7% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, năm 2007 chiếm 68,6%, năm 2008 là 66,3% và trong 10 tháng đầu năm 2009 đã thực hiện được khoảng 300 triệu USD.

Trong những năm qua, sự khởi sắc của lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh. Cụ thể về nộp ngân sách Nhà nước- năm 2006 khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đã đóng góp vào ngân sách được 3,08 triệu USD, năm 2007 nộp ngân sách 4,08 triệu USD và năm 2008 tăng lên 7,7 triệu USD. Đồng thời khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng đã góp phần tạo công ăn việc làm cho hơn 40.000 lao động trong tỉnh.

Tuy nhiên, công tác thu hút đầu tư nước ngoài vào Tây Ninh trong những năm qua vẫn còn một số mặt hạn chế, chưa tương xứng với lợi thế của tỉnh và chưa khai thác đúng mức tiềm năng của tỉnh, nên đến nay Tây Ninh vẫn chưa đạt được chỉ tiêu phấn đấu vốn đầu tư nước ngoài đạt 1/3 tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng. Cụ thể: môi trường đầu tư vẫn còn bộc lộ hạn chế như: cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào còn yếu kém;  nguồn nhân lực đã qua đào tạo còn thiếu hụt- nhất là đội ngũ công nhân kỹ thuật; thủ tục hành chính còn rườm rà gây trở ngại cho một số nhà đầu tư; việc đền bù, tái định cư và giải phóng mặt bằng còn bất cập và kéo dài làm nản lòng một số nhà đầu tư. Việc kêu gọi đầu tư vẫn chưa thực sự được một số cấp, ngành quan tâm đúng mức. Việc quảng bá hình ảnh của tỉnh để tăng cường khả năng thu hút đầu tư tuy đã được quan tâm nhưng chưa thường xuyên và rộng rãi. Từ những hạn chế đó mà cho dù đã có sự khởi sắc nhưng đến nay so với một số tỉnh trong khu vực thì kết quả thu hút đầu tư nước ngoài ở Tây Ninh vẫn còn “khiêm tốn”.

Trong tháng 10.2009, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường lĩnh vực thu hút đầu tư. Trong đó định hướng chọn lọc đầu tư vào những lĩnh vực quan trọng và phù hợp với điều kiện và tiềm năng của tỉnh như: chế biến nông sản, phát triển nông nghiệp, nông thôn và các vùng khó khăn; các ngành dịch vụ có giá trị tăng cao; các ngành có tỷ trọng xuất khẩu lớn; sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng; đảm bảo môi trường và an ninh quốc gia; từng bước thu hút các dự án có công nghệ cao, các ngành có ý nghĩa về an sinh xã hội. Để thực hiện tăng cường thu hút đầu tư, tỉnh cũng đưa ra nhiều giải pháp cụ thể về chính sách thu hút đầu tư, về quy hoạch, về cải thiện cơ sở hạ tầng, về nguồn nhân lực, về xúc tiến đầu tư…, đồng thời có sự phân công cụ thể cho từng cấp, từng ngành thực hiện các giải pháp trong thời gian tới.

SƠN TRẦN