Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Thành phố Tây Ninh:

Thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”

Cập nhật ngày: 29/10/2020 - 11:09

BTN - Từ ngày 2.11.2020, UBND thành phố Tây Ninh sẽ bắt đầu thực hiện mô hình “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ thành phố đến xã, phường trên địa bàn.

Ðây là cách làm mới, thiết thực của Thành phố nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng của cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa trên địa bàn Thành phố được nhanh, gọn, chính xác, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn với mục tiêu xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, thân thiện và vì dân.

Mô hình “Ngày không viết” sẽ được thực hiện vào thứ tư hằng tuần, đối với một số thủ tục hành chính được giải quyết ở cấp Thành phố (các lĩnh vực hộ tịch, xây dựng, bảo trợ xã hội, thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh). Một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã ở các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, đất đai, bảo trợ xã hội, lĩnh vực người có công; lĩnh vực quan hệ lao động và tiền lương.

Mô hình “Ngày không hẹn” sẽ được thực hiện vào thứ sáu hằng tuần, đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Thành phố ở các lĩnh vực hộ tịch; lao động, tiền lương; thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh. Ở cấp xã, một số thủ tục thuộc lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, người có công.

Hồng Thu