Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 - khoá X: Xây dựng đội ngũ trí thức để góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà

Cập nhật ngày: 23/03/2010 - 05:31

Trong năm 2009 toàn tỉnh Tây Ninh đã đầu tư kinh phí gần 5 tỷ đồng để tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý Nhà nước và lý luận chính trị nhằm nâng cao trình độ năng lực cho trên 1.000 CBCC, bao gồm các lớp đào tạo sau đại học, văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng, quản lý Nhà nước, tiền công vụ, thi nâng ngạch và trung cấp chính trị dự nguồn cho CBCC cấp xã. Việc làm này nhằm từng bước xây dựng đội ngũ CBCC Nhà nước đạt tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Đáng kể nhất là Sở Nội vụ phối hợp với Ban quản lý dự án ADB-Bộ Nội vụ mở 2 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành đối với chức danh Chủ tịch UBND cấp xã và phối hợp với BCHQS tỉnh mở lớp Trung cấp Quân sự khoá 3 năm 2009.

Có thể nói trong năm qua tỉnh ta có nhiều nỗ lực, cố gắng tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ với những nội dung rất thiết thực, giúp cho đội ngũ CBCC nắm vững các kiến thức cơ bản áp dụng vào thực tiễn công tác, góp phần tham mưu cho chính quyền địa phương và cơ sở tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay nhu cầu được đào tạo và đào tạo lại của CBCC là rất lớn. Thực tế cho thấy tại Trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh liên tục chiêu sinh mở nhiều lớp đào tạo với nhiều chuyên ngành khác nhau, lớp nào cũng có khá đông học viên theo học, kể cả việc tự đăng ký theo học các lớp đào tạo từ xa do Trung tâm giáo dục thường xuyên liên kết với các trường đại học trong nước tổ chức tại Tây Ninh. Rõ ràng việc đào tạo, bồi dưỡng trình độ CBCC thực sự là một nhu cầu cấp thiết nhằm nâng cao trình độ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới, hội nhập.

Lớp tập huấn mã nguồn mở do Sở Thông tin Truyền thông tổ chức.

Xuất phát từ quan điểm “Con người là trung tâm, vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển”, trong nhiều năm qua, cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho CBCC đi học nâng cao trình độ đại học và sau đại học. Kết quả, cho đến nay số CBCC có bằng tốt nghiệp trình độ trên đại học chiếm 0,98%, đại học chiếm 37,7%, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chiếm 56,4%.

Tuy nhiên thực lực đó so với yêu cầu vẫn chưa đáp ứng được. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, mới đây UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Mục tiêu của Chương trình là nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực, xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh về mọi mặt để tiếp thu và làm chủ các công nghệ mới, đáp ứng tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Theo kế hoạch trong năm 2010 tỉnh phải xây dựng xong quy hoạch đội ngũ trí thức trong hệ thống chính trị các cấp. Cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, phải được đào tạo toàn diện trước khi bổ nhiệm; đồng thời phải dựa trên cơ sở quy hoạch lâu dài để đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn. Đến cuối năm 2010 phấn đấu có trên 20% các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh bố trí chức danh lãnh đạo, quản lý đạt trình độ trên đại học. Đến năm 2015 tăng thêm 5% để đến năm 2020 có 30% cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh có trình độ trên đại học.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình này, UBND tỉnh cũng đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Nhiệm vụ hàng đầu là quy hoạch đào tạo, đẩy mạnh công tác đào tạo, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đội ngũ trí thức; thực hiện tốt hơn chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức; nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý của các cấp uỷ đảng, chính quyền về trí thức.

GIA THÔNG