baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo nghị quyết 74/2022/QH15 

Cập nhật ngày: 29/05/2023 - 20:57

BTNO - Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương lập kế hoạch và tổ chức triển khai kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được UBND tỉnh phê duyệt...

Sau khi di dời đến địa điểm mới, trụ sở cũ của UBND phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành nằm trên đường Âu Cơ một thời gian dài chưa được bố trí cho đơn vị nào sử dụng.

Thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo nghị quyết 74/2022/QH15, đó là nội dung trong công văn của UBND tỉnh vừa ban hành gửi các sở, ban, ngành tỉnh; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị quyết số 74/2022/QH15, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tỉnh (có quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất), UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) thực hiện một số nội dung  gồm tham gia hoàn thiện pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong việc rà soát, đánh giá, chủ động báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, đặc biệt là các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, khoán kinh phí sử dụng tài sản công, các quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư quản lý, các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất... gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; tập trung nghiên cứu và có ý kiến tham gia đúng hạn, có chất lượng đối với các dự thảo Bộ Tài chính gửi lấy ý kiến; kịp thời tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành.

Về lập phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất, căn cứ các phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31.12.2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15.7.2021 của Chính phủ đã được UBND tỉnh phê duyệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đúng tiến độ các Phương án đã được phê duyệt.

Trên cơ sở kết quả thực hiện tại tiểu mục 2.1, hàng năm, thường xuyên rà soát cơ sở nhà, đất có nhu cầu sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ; các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm thực hiện kê khai, báo cáo, lập phương án xử lý theo nội dung các quyết định đã được UBND tỉnh ban hành.

 Trường hợp còn các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi, đối tượng sắp xếp lại nhưng chưa được phê duyệt phương án xử lý thì lập kế hoạch sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, xác định cụ thể thời gian thực hiện từng khâu (lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án; tổng hợp báo cáo kê khai và phương án đề xuất; kiểm tra hiện trạng sử dụng nhà, đất; lấy ý kiến của các cơ quan, địa phương có liên quan để điều chỉnh bổ sung; lập phương án xử lý; phê duyệt phương án xử lý) gửi về Sở Tài chính xem xét tổng hợp trình UBND tỉnh theo quy định.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm, kịp thời cung cấp các thông tin về quy hoạch và các thông tin khác thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của địa phương để phục vụ triển khai phương án xử lý, tổ chức xử lý nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Ban Chỉ đạo 167 tỉnh tham mưu UBND tỉnh phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc kiểm tra hiện trạng sử dụng nhà, đất; có ý kiến về phương án xử lý nhà, đất; quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương theo phân cấp của Chính phủ và quy định của pháp luật, bảo đảm thời hạn theo quy định; kịp thời cung cấp các thông tin về quy hoạch và các thông tin khác thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của địa phương để phục vụ việc lập, phê duyệt phương án xử lý và tổ chức xử lý nhà, đất.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo về xử lý các cơ sở nhà, đất bị lấn chiếm, có tranh chấp, sử dụng sai mục đích, thiếu hồ sơ pháp lý (nếu có). Các cơ quan chức năng có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xem xét, giải quyết các trường hợp nhà, đất bị lấn chiếm, tranh chấp, sử dụng sai mục đích và các trường hợp hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

UBND tỉnh đề nghị, để bảo đảm việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đúng quy định của pháp luật, kịp thời đưa nhà, đất vào sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tránh để lãng phí, sai phạm, lấn chiếm, chuyển đổi, sử dụng sai mục đích hoặc để hoang hoá, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương lập kế hoạch và tổ chức triển khai kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó, quan tâm kiểm tra việc thực hiện phương án đối với các cơ sở nhà, đất thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, đấu giá...

Trường hợp các phương án có quy định thời hạn thực hiện nhưng để quá hạn thì phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để gia hạn hoặc phê duyệt lại phương án, bảo đảm đúng quy định...

Thế Nhân