Thực tiễn văn hóa, văn nghệ hiện nay- quan điểm của Đảng và định hướng trong thời gian tới 

Cập nhật ngày: 29/11/2018 - 18:59

BTNO - Hội nghị chuyên đề “Thực tiễn văn hóa, văn nghệ hiện nay - Quan điểm của Đảng và định hướng trong thời gian tới” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức vào hôm 28.11, tại Hội trường Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Văn Khải- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Nhiếm- Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh.

Tại hội nghị, GS.TS, Đại tá Đinh Xuân Dũng, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương triển khai nội dung chuyên đề đến các đại biểu.

 Mở đầu buổi nói chuyện, GS.TS Đinh Xuân Dũng nêu lên những sự kiện cụ thể ở một số nước trên thế giới cho thấy ảnh hưởng to lớn của tư tưởng, văn hóa đối với sự tồn vong của một chế độ, một đất nước; từ đó, cần nhìn nhận văn hóa không chỉ ở những hoạt động cụ thể, mà đằng sau đó là vấn đề nhân cách con người, vấn đề chế độ.

GS.TS,Đại tá Đinh Xuân Dũng triển khai chuyên đề.

Trên cơ sở định nghĩa về văn hóa, vai trò, ý nghĩa quan trọng của văn hóa trong hình thành nhân cách con người, Giáo sư nhấn mạnh, văn hóa là sự sinh ra con người lần thứ hai. Văn hóa vừa là hoạt động bề mặt có thể nhìn thấy được, vừa là phần không nhìn thấy được khi nó dần định hình nhân cách. Xây dựng văn hóa còn là cuộc đấu tranh mà ở đó, người lãnh đạo phải biết sử dụng văn hóa như một sức mạnh; phải đấu tranh chống quan điểm thù địch đi ngược lại đường lối của Đảng; phát triển kinh tế không phải vì bản thân nó mà vì mục tiêu cuối cùng là văn hóa.

Với quy luật đặc thù riêng, xây dựng và giữ gìn văn hóa đòi hỏi thời gian dài cùng sự kiên quyết, bền bỉ và có hệ thống. Đó là cuộc chiến quyết liệt, gay gắt và thầm lặng, không có bắt đầu cũng không có kết thúc.

Nghị quyết của Đảng về văn hóa văn nghệ đã dùng cụm từ “chức năng kép” cho văn hóa - đó là định hướng và đáp ứng nhu cầu lành mạnh, đa dạng và mới mẻ. Hiện nay, số lượng các tác phẩm văn học rất phong phú và đa dạng nhưng số lượng sách có giá trị rất ít. GS.TS Đinh Xuân Dũng cũng đề nghị văn nghệ sĩ Tây Ninh cần tập trung viết, tuyên truyền về truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử của mảnh đất này để nuôi dưỡng trong thế hệ trẻ dòng cảm xúc về truyền thống dân tộc.Văn hóa, văn nghệ làm thế nào phải xóa đi những thói hư tật xấu, nhân rộng những cái tốt đẹp nuôi dưỡng nhân cách con người.

Với quan niệm của Đảng, văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực của sự phát triển bền vững của đất nước, nhiều giải pháp được đưa để phát triển văn hóa, văn nghệ thời gian tới: Tiếp tục kiên quyết đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa để tạo sự phát triển đột phá về văn hóa trong thời kỳ mới; nâng cao tính khả thi và hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa; tập trung sức lực xây dựng cho bằng được đội ngũ nhân lực trung thành, tài năng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, để thực hiện mục tiêu cuối cùng của phát triển văn hóa là nhằm xây dựng con người.

C.T