Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: “Khắc phục tình trạng nghị quyết thì hay, thực hiện thì gay” 

Cập nhật ngày: 07/12/2022 - 17:19

BTNO - Sau 2 ngày làm việc, chiều 6.12, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm; nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông và các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng sau hội nghị, tiếp tục học tập quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 6 với nhiều hình thức phù hợp, giúp cho các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thấm nhuần nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương 6 phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện. Đồng thời phải tuyên truyền giới thiệu mô hình điển hình hay trong quá trình thực hiện, cũng như phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt, chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, đặc biệt phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận ở các cấp, các ngành; bảo đảm việc tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, hiệu quả; kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra phù hợp với điều kiện của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, với quyết tâm của toàn Đảng, hệ thống chính trị và sự đoàn kết đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 và các nghị quyết của Đảng sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực mà nghị quyết, kết luận của Trung ương đề cập tới, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Trước đó, trong thời gian 2 ngày, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Hội nghị là dịp để cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Sau hội nghị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả.

Tố Tuấn