BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thường vụ Đảng uỷ quân sự tỉnh: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12 (khoá X)

Cập nhật ngày: 22/04/2010 - 05:14

Chiều ngày 20.4.2010, Thường vụ Đảng uỷ quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) cho cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh. Thiếu tướng Trần Văn Bé, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ đảng viên được nghe Đại tá Nguyễn Văn Đẹp, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự, Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh thông báo những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 12 (khoá X) như: Kết quả thảo luận đóng góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội XI của Đảng và một số vấn đề khác.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Bé, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên LLVT tỉnh thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, tổ chức quán triệt sâu rộng trong chi, đảng bộ và đơn vị gắn với triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự – quốc phòng năm 2010. Tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ IX.

Quang Huy