Tiếp công dân: Vai trò của người đứng đầu là rất quan trọng 

Cập nhật ngày: 22/11/2022 - 23:29

BTN - Thường trực HĐND tỉnh cũng nêu ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế: việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu tại một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa được quan tâm đúng mức, chưa thật sự gắn với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân.

Bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Sáng 21.11, tại hội trường HĐND tỉnh, bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Thành phần đơn vị được giám sát là đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

Đánh giá kết quả giám sát (mốc thời gian từ 1.10.2021 đến 30.9.2022), Thường trực HĐND tỉnh cho rằng, người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước nhìn chung đã làm tốt công tác tiếp công dân định kỳ, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đối với công tác này, giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân ngay từ cơ sở.

Người đứng đầu còn quan tâm lãnh đạo tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc tiếp dân; tập trung giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài. Mặt khác, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được thực hiện nghiêm túc; giải thích, tuyên truyền cho công dân hiểu thêm về các quy định của pháp luật liên quan, góp phần hạn chế tình trạng gửi đơn kéo dài, vượt cấp. Chất lượng tiếp công dân ngày càng chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn.

Tuy nhiên, Thường trực HĐND tỉnh cũng nêu ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế: việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu tại một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa được quan tâm đúng mức, chưa thật sự gắn với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân.

Việc cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo chưa được đồng bộ và quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc, có nơi vẫn chưa đi vào chiều sâu, nhất là ở cơ sở…

Đoàn giám sát cũng đã nêu ra những nguyên nhân về mặt chủ quan và khách quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân. Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp tiếp công dân định kỳ đầy đủ theo quy định kể từ năm 2023. Đầu tư nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân.

UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh tình trạng chưa phản hồi kịp thời kết quả giải quyết đơn thư do Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh chuyển đến. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan- nhất là sự phối hợp giữa cơ quan hành chính với cơ quan tư pháp; triển khai rộng việc thực hiện mô hình luật sư tư vấn miễn phí tại Ban tiếp công dân của các địa phương.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho hay, UBND huyện đóng vai trò rất quan trọng trong các cuộc họp xử lý những khiếu nại, khiếu kiện tại địa phương. Nếu những cuộc họp về nội dung này vắng lãnh đạo, nhất là vắng Chủ tịch UBND huyện thì khó thống nhất được vấn đề cần họp. Cuộc họp cần phải có lãnh đạo huyện để cho ý kiến, kết luận, thực hiện; hạn chế để đại diện phòng chuyên môn dự họp và tham mưu lại qua trung gian.

Ngoài ra, ông Trần Văn Chiến yêu cầu khi ban hành và thực hiện quyết định hành chính cần phải chặt chẽ, tránh để xảy ra tình trạng không bảo đảm về mặt trình tự thủ tục dẫn đến khiếu kiện. Cho dù nội dung và bản chất của quyết định là không sai, nhưng trình tự thủ tục thực hiện sai thì công dân vẫn có quyền khiếu kiện.

Bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao về công tác tiếp công dân trong năm 2022 đối với đơn vị được giám sát có sự tiến bộ, tiếp thu trong các kỳ giám sát của HĐND tỉnh; đề nghị đơn vị được giám sát bổ sung thêm số liệu vào trong báo cáo về công tác phối hợp; về số lượt mà thủ trưởng các cơ quan chuyên môn tiếp công dân trong năm. Riêng lĩnh vực đất đai, tỷ lệ người dân khiếu nại, tố cáo vẫn còn khá cao, cần kéo giảm tỷ lệ người dân khiếu nại, tố cáo đúng (tức chính quyền đã làm sai, có thể là sai ở khâu trình tự thủ tục).

Cũng theo ý kiến của bà Nguyễn Đài Thy, đối với các quyết định của UBND huyện, UBND tỉnh bị khởi kiện ra Toà thì phải có lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp tỉnh tham dự (chủ tịch hoặc phó chủ tịch).

Ngoài ra, lãnh đạo UBND các cấp- nhất là đối với cấp huyện cần dự đầy đủ các cuộc họp liên quan đến vấn đề khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo. Các cấp chính quyền cần rà soát các quy trình thủ tục khi ban hành và thực hiện quyết định hành chính. Thêm nữa, khi triển khai thực hiện các dự án, công trình, cần làm tốt công tác tuyên truyền, đối thoại với người dân.

Quốc Sơn