Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước 

Cập nhật ngày: 01/11/2023 - 14:38

BTN - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc vừa có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Bộ phận Một cửa ở xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh. Ảnh: Tấn Đạt

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3041/UBND-NC ngày 26.9.2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện một số nội dung trọng tâm chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức trong xử lý công việc; tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt hơn nữa quy chế làm việc của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền theo sát tình hình thực tế; cá thể hoá trách nhiệm cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Tổ chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước.

Trực tiếp, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện kịp thời, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ, giải pháp được giao theo Chương trình hành động số 68-CTr/TU ngày 15.10.2021 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (rà soát, điều chỉnh, bổ sung), kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh, chương trình công tác của UBND tỉnh hằng năm, các chỉ đạo, kết luận của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh...

Trong quá trình phối hợp để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, chỉ lấy ý kiến các cơ quan liên quan trực tiếp đến đề án, dự án, không lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, có quan điểm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

Tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29.9.2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; xây dựng môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm trong thực hiện trách nhiệm công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc.

Thường xuyên rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15.9.2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm hết năm 2023 phải công khai 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; đơn giản hoá ít nhất 50% số thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý, trong đó phải bảo đảm cắt giảm ít nhất 20% số thủ tục hành chính và 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Quyết tâm, quyết liệt giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện; thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện; kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực, cơ hội của Nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp; không đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; chủ động, tích cực tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của người dân, doanh nghiệp; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tuyệt đối không được đùn đẩy, lòng vòng, né tránh.

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chí, bằng sản phẩm, kết quả cụ thể, đánh giá lượng hoá được; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị, sử dụng hiệu quả kết quả đánh giá làm căn cứ tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ trong nội bộ cơ quan, đơn vị và địa phương; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung chỉ đạo trên; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là kiểm tra đột xuất. Đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm chưa tốt.

Đ.H.T