BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo:

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình

Cập nhật ngày: 27/02/2016 - 03:33

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc thực hiện Kết luận số 119-KL/TW, ngày 4.1.2016 của Ban Bí thư (khoá XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra trong Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX), Kế hoạch số 105-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng thời tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 119-KL/TW của Ban Bí thư (khoá XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền và sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân số. Cấp uỷ, chính quyền các cấp cần tiếp tục đưa công tác dân số và phát triển thành một nội dung trọng tâm trong công tác, đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về dân số và phát triển vào nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giảm tỷ lệ bệnh tật, tử vong, tăng tuổi thọ và số năm trung bình sống khoẻ mạnh; thực hiện tốt các chương trình, biện pháp để nâng cao tầm vóc, thể lực con người Việt Nam nói chung, người dân tỉnh Tây Ninh nói riêng.

 Duy trì mức sinh thay thế và kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh ở mức hợp lý; thực hiện mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình và phát triển theo hướng chú trọng nâng cao chất lượng dân số và phát triển, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc điểm văn hoá của từng địa phương trên địa bàn tỉnh. Tăng cường giáo dục kiến thức và kỹ năng sống cho thanh niên, vị thành niên về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục, hôn nhân và gia đình bằng hình thức phù hợp.

Trước mắt, ổn định mô hình tổ chức bộ máy làm công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình như hiện nay; đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình.

Đẩy mạnh công tác xã hội hoá, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho dân số và phát triển. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia cung cấp các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, nâng cao chất lượng dân số. Tích cực tranh thủ viện trợ quốc tế cho lĩnh vực này. Nhà nước chỉ bảo đảm các nội dung về truyền thông, quản lý và chi trả cho các nhóm đối tượng thuộc diện chính sách xã hội; đồng thời chuyển từ cơ chế thanh toán thông qua các cơ quan cung cấp dịch vụ sang cơ chế thanh toán trực tiếp cho đối tượng sử dụng dịch vụ qua bảo hiểm y tế.

Tố Tuấn