BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015

Cập nhật ngày: 11/09/2011 - 05:53

Mục đích kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) là nhằm tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó nêu cao ý thức tự giác, chủ động học tập, kết hợp giữa xây và chống  trong việc tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống của từng cá nhân trong cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị ở các cấp; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và sự giám sát của quần chúng, nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện CVĐ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kế hoạch đề ra những nội dung cơ bản để thực hiện việc tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015, gồm: Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong giai đoạn hiện nay. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cần nhận thức rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo Bác, coi đây là một trong những giải pháp cơ bản để lôi cuốn, mở rộng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đảng và trong xã hội. Từng cá nhân tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, gắn với thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên. Theo đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tích hợp về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giảng dạy và học tập ở các cấp học, bậc học theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Chính trị tỉnh, các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện thực hiện việc giảng dạy và học tập chương trình về đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên. Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm thu hút nhiều thanh niên, thiếu niên tham gia, tạo phong trào rộng lớn học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn. Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các ngày lễ, các ngày kỷ niệm lớn trong năm. Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh đẩy mạnh hoạt động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

PV