Xã hội   Giáo dục

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

Cập nhật ngày: 20/09/2019 - 13:45

BTNO - UBND tỉnh yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận, tin tưởng của xã hội đối với sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là yêu cầu tất yếu khách quan- Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Công văn số 2005 chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

Xây dựng những giải pháp sáng tạo và phù hợp, khắc phục kịp thời những thiếu sót, yếu kém trong giáo dục và đào tạo, tạo chuyển biến căn bản và mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân địa phương. Xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương và xây dựng kế hoạch, giải pháp khả thi, phù hợp với thực tiễn của tỉnh, địa phương; thực hiện có hiệu quả mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các sở, ngành có liên quan trong thực hiện Nghị quyết. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận, tin tưởng của xã hội đối với sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trước hết là việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông.

Phối hợp với các sở, ngành và các đoàn thể có liên quan định kỳ gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.

Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân cho học sinh, sinh viên. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; xây dựng xã hội học tập.

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục, đào tạo. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học trong ngành giáo dục và đào tạo, khuyến khích nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh, sinh viên.

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Thùy Anh