Tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân

Cập nhật ngày: 14/02/2010 - 08:14

>> Toàn văn kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Mới đây, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư đã ký Kết luận số 64- KL/TW về kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW (khoá IX) ngày 18.3.2002 về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.

Trước đó, tại phiên họp ngày 27.1.2010, Ban Bí thư đã thảo luận và kết luận sau khi nghe Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW (khoá IX), ý kiến cuả Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TW (khoá IX) về phát triển kinh tế tư nhân, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung làm tốt những việc chủ yếu sau:
1- Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao hơn nữa trong toàn Đảng, toàn dân và các ngành, các cấp về chủ trương nhất quán phát triển kinh tế tư nhân của Đảng và Nhà nước; đề cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lãnh đạo các cấp trong tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng.
2- Bám sát các nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết để bổ sung một số nội dung trong chương trình hành động của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cho phù hợp với điều kiện, yêu cầu phát triển mới của đất nước. Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định về pháp luật, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính có liên quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ.

3- Thực hiện tốt việc bảo đảm sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; khuyến khích và mở rộng các hình thức hợp tác, liên kết, liên doanh giữa kinh tế tư nhân với doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tạo ra mối quan hệ hợp tác, cạnh tranh cùng có lợi. Đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp gắn với tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển với quy mô ngày càng lớn, từng bước hình thành các đơn vị kinh tế tư nhân mạnh đủ sức cạnh tranh trong và ngoài nước.
4- Tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước các cấp đối với khu vực kinh tế tư nhân.
5- Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW (khoá IX) về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” trong quý II/2010.

(Theo chinhphu.vn)