Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ thị:

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp 

Cập nhật ngày: 30/07/2021 - 20:25

BTNO - Mới đây, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng ký ban hành Chỉ thị của Tỉnh uỷ Tây Ninh về việc tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Cán bộ Mặt trận, các đoàn thể xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên tổ chức cấp phát lương thực, thực phẩm cho gia đình khó khăn. Ảnh: H.Tien

Theo Chỉ thị này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đánh giá, trong những năm qua, hệ thống Mặt trận Tô quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dụng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; chú trọng nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời phản ánh, tham mưu với Đảng, kiến nghị với chính quyền thực hiện những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo, công tác an sinh xã hội; tích cực tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng thời, thực hiện và duy trì nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, mô hình mới phù hợp với tình hình thực tế đã thể hiện sự kế thừa, tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng.

Tuy nhiên, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới; nội dung, phương thức hoạt động chưa đồng đều ở các cấp, thiếu tính cụ thể; công tác tuyên truyền, vận động chưa đi vào chiều sâu và chưa tạo được sự thu hút; hoạt động có biểu hiện hành chính, nặng tính hình thức, dàn trải, hiệu quả chưa cao; chưa nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc của Nhân dân; tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên ở một số tổ chức còn thấp; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có lúc chưa chủ động; công tác phối hợp có lúc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ...

Tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; đề cao trách nhiệm cả hệ thống chính trị đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8.12.2009 của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Thông báo số 160-TB/TW, ngày 15.1.2020 về kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8.12.2009, Quyết định số 2910-QĐ/TU, ngày 16.8.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Công văn số 976-CV/TU, ngày 20.1.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các văn bản khác có liên quan.

Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền chủ động, sâu sát, nắm tình hình cơ sở, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phối họp với chính quyền các cấp trong công tác dân vận. Thực hiện tốt công tác dân vận của cơ quan nhà nước, trọng tâm là cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết các thủ tục hành chính; khắc phục tính hình thức trong hoạt động tiếp xúc cử tri, đối thoại, giám sát, tiếp công dân; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của Nhân dân, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp úng yêu cầu của tình hình mới và nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; các hoạt động phong trào phải thiết thực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Đa dạng hoá hình thức tập hợp, vận động quần chúng

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thường xuyên nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng cơ sở vững mạnh, tránh chạy chỉ tiêu, dẫn đến tái “ảo”; đa dạng hoá hình thức tập hợp, vận động quần chúng với phương châm “có người, có tên, có tập hợp, có đóng đoàn phí, hội phí và có tham gia sinh hoạt đầy đủ theo quy định”; hướng trọng tâm hoạt động vào việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, gắn với thực hiện có hiệu quả Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 27.3.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tập hợp, đoàn kết công nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2020 - 2025.

Xây dựng phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên; Xây dựng cơ chế phối hợp bảo đảm sự liên thông giữa các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý đoàn viên, hội viên; Thống kê, phân tích, đối chiếu số liệu đoàn viên, hội viên tham gia nhiều tổ chức, định kỳ rà soát, cập nhật.

Cán bộ chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện thường xuyên đi cơ sở nắm tình hình, kịp thời hướng dẫn, giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế, gắn với nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh với cấp uỷ huyện, thị xã, thành phố. Chú trọng công tác lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ phải bảo đảm tính ổn định, kế thừa; kiên quyết không bố trí cán bộ thiếu gương mẫu, bị kỷ luật hoặc sắp đến tuổi nghỉ hưu làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; có cơ chế khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ cơ sở, cán bộ trẻ, có chuyên môn và kỹ năng tốt an tâm công tác.

Tiếp tục phát huy các hoạt động trao đổi thông tin giữa cán bộ chủ chốt, lực lượng nòng cốt từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và công tác tuyên truyền; xây dựng các trang thông tin điện tử để đăng tải các hoạt động của ngành, lĩnh vực.

Đổi mới hình thức thực hiện các mô hình, cách làm hay theo từng năm, từng giai đoạn, phù hợp với tình hình thực tiễn và mang đặc trưng của từng địa phương, đơn vị, đối tượng; việc triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, ý nghĩa, hiệu quả, gắn với thực hiện các Nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, nhất là phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức phù hợp; trong đó, chú trọng tuyên truyền, định hướng, giáo dục đối với học sinh, sinh viên, công nhân lao động. Thực hiện tốt công tác tuyên dương, biểu dương, đăng tải và chia sẻ các gương người tốt, việc tốt tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn dân cư, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.

Đ.H.T