Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo:

Tiếp tục tăng cường định hướng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác 

Cập nhật ngày: 01/09/2021 - 09:43

BTNO - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa có văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục tăng cường định hướng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet.

Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/QĐ-HNBVN ngày 24/12/2018 của Hội Nhà báo Việt Nam.

Những năm qua, cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, truyền thông toàn cầu, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet ở nước ta đã có sự phát triển mạnh mẽ. Với thế mạnh về khả năng tương tác cao, độ bao phủ rộng, sử dụng thuận tiện, các nền tảng mạng xã hội đã thu hút được đông đảo người sử dụng, qua đó, có những tác động sâu, rộng đến đời sống Nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, thúc đẩy hội nhập quốc tế…

Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích và mặt tích cực, công tác quản lý mạng xã hội, đặc biệt là các mạng xã hội xuyên biên giới, đang bộc lộ nhiều mặt trái đáng lo ngại. Tình trạng lợi dụng Internet, mạng xã hội để đăng tải, tán phát thông tin sai sự thật, nói xấu, công kích, bôi nhọ tổ chức, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân; tán phát thông tin xấu độc, sai trái, xuyên tạc tình hình đất nước, chống phá Đảng, chế độ, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã tác động, ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước và địa phương.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề an toàn, an ninh mạng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet; phổ biến, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng, các quy định về kỷ luật phát ngônbảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước.

Quan tâm chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 4.4.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý cán bộ, đảng viên; chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, có biện pháp xử lý nghiêm khắc, kịp thời đối với hoạt động thông tin, tuyên truyền có thể gây nguy hại đến an ninh quốc gia, dân tộc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, uy tín của tổ chức, lợi ích cộng đồng, gây mất đoàn kết nội bộ.

Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dự báo, nắm bắt tình hình, chủ động có các biện pháp kiên quyết trong quản lý hoạt động của các tài khoản mạng xã hội, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet. Thực hiện nghiêm quy định định danh tài khoản mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi sai phạm, lợi dụng mạng xã hội tán phát thông tin xấu, độc, vi phạm pháp luật, đạo đức và các chuẩn mực xã hội; có biện pháp xoá bỏ tận gốc, triệt để các trang mạng mạo danh cá nhân, tổ chức, các cơ quan của Đảng, Nhà nước. Nghiên cứu, đề xuất triển khai hệ thống rào cản kỹ thuật nhằm chặn, lọc thông tin độc hại, sai trái và những tài khoản mạng xã hội vi phạm.

Hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về thiết lập, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng; xử lý khủng hoảng truyền thông đối với các thông tin nhạy cảm, xuyên tạc, độc hại liên quan đến địa phương được tán phát trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet.

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn, an ninh mạng, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, các kỹ năng khai thác, sử dụng Internet và mạng xã hội hiệu quả, thiết thực và lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân - nhất là công nhân, sinh viên, học sinh.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng yêu cầu Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, trao đổi, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ người làm báo; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên trong thực hiện 10 điều Quy định đạo đức người làm báo, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; xử lý nghiêm hội viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các cơ quan báo, đài chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hiện đại, vừa có các kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, vừa có các kỹ năng sử dụng kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất, tổ chức nội dung, tương tác và xử lý thông tin trên mạng xã hội.

Nâng cao chất lượng nội dung, đa dạng hóa hình thức hoạt động thông tin, tuyên truyền; chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền trên các loại hình truyền thông mới, đặc biệt là trên nền tảng mạng xã hội; tăng cường đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, tác nghiệp gắn với yêu cầu hiện đại hóa, chuyển đổi số, ứng dụng hiệu quả công nghệ truyền thông tiên tiến, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển trong tình hình mới.

Thủ trưởng các cơ quan báo, đài nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý, biên tập tin, bài chặt chẽ; chỉ đạo đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch, thông tin giả.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân khi sử dụng Internet, mạng xã hội; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến an toàn, an ninh mạng, quản lý thông tin trên Internet, mạng xã hội.

Quản lý chặt chẽ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên tại địa bàn khu dân cư, các khu, cụm công nghiệp; phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, được Nhân dân quan tâm.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, có giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để rà soát, nắm thông tin trên báo chí, Internet, mạng xã hội, nhất là thông tin xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, có tác động tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của Đảng bộ, chính quyền tỉnh để tham mưu, có giải pháp truyền thông phù hợp; chủ trì cung cấp thông tin và định hướng dư luận trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm liên quan đến địa phương.

Chú trọng phát huy vai trò chủ động, tiên phong, dẫn dắt, định hướng của báo chí trong việc lan toả thông tin tích cực, nhân văn, nhân ái, vì cộng đồng; lên án, đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với các hiện tượng, hành vi lợi dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác trên Internet để thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật, đi ngược với các chuẩn mực đạo đức xã hội, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 35-16 và các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp trong chỉ đạo, quản lý báo chí và đấu tranh, ngăn chặn sự tán phát các thông tin xuyên tạc, xấu độc trên Internet và mạng xã hội…

Đ.H