BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên

Cập nhật ngày: 27/10/2011 - 09:18

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25.7.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, trong đó yêu cầu thực hiện tốt một số nội dung:

Xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2010 – 2020; quan tâm đầu tư cho hoạt động của thanh niên; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên tiếp tục được nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, phát triển toàn diện. Vận động mọi nguồn lực xã hội chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thanh niên. Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Coi trọng việc sử dụng cán bộ trẻ và quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ trên các lĩnh vực.

Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2011

Tiếp tục có kế hoạch đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức đoàn cơ sở thật sự vững mạnh. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp thanh niên vào tổ chức, thanh niên các khu, cụm công nghiệp; tạo nhiều sân chơi lành mạnh cho thanh niên; phát huy có hiệu quả trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn. Tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn, hội đủ mạnh về năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị gắn với chiến lược cán bộ của địa phương, đơn vị; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của đoàn, hội bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

MINH NGUYỄN