UBND tỉnh chỉ đạo:

Tiếp tục thu hút, tạo nguồn từ sinh viên, cán bộ khoa học trẻ và cán bộ, công chức, viên chức

Cập nhật ngày: 04/03/2020 - 12:16

BTN - Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần quan tâm thực hiện là tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5.12.2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương…

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2020, trong đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2016-2020, xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện trong năm 2020 tại cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm phù hợp đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tập trung đẩy mạnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt thấp trong năm 2019.

Đồng thời, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của các huyện, thị xã, thành phố; bố trí nhân sự phụ trách công tác quản lý nhà nước về thanh niên ổn định ở các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố; quan tâm dành nguồn kinh phí hằng năm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 đã đề ra. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình thực hiện phát triển thanh niên giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương hoàn thành trong tháng 8.2020.

Các sở, ngành liên quan thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27.7.2011 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16.4.2012 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Tài chính; Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25.11.2014 của Bộ Nội vụ.

Trong năm 2020, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát để lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP cơ sở ở miền Nam theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 6.10.2017 của Chính phủ về quy định chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975; kiên quyết không để đối tượng đủ tiêu chuẩn hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh nhưng không được giải quyết chế độ trợ cấp.

Một nội dung quan trọng nữa mà các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần quan tâm thực hiện là tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5.12.2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp uỷ đảng, chính quyền trong việc thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ bảo đảm mục tiêu, yêu cầu của chính sách.

HỒNG THU