baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Cập nhật ngày: 25/02/2010 - 05:52

Ngày 24.2, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 2.2010. Phiên họp thông qua 2 nội dung là: Dự thảo Đề án thực hiện Quyết định số 1592/QĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; Tờ trình về việc ban hành Quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố.

Theo trình bày của Sở Kế hoạch và Đầu tư, qua 5 năm thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, Tây Ninh đã xây dựng nhà ở cho 463 hộ, cấp hơn 25.200 m2 đất ở cho 237 hộ, cấp 104,5 ha đất sản xuất cho 105 hộ, xây dựng 7 công trình cấp nước tập trung phục vụ cho 1.200 hộ và 355 giếng khoan. Tổng số vốn thực hiện trong 5 năm qua là hơn 17,4 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại phiên họp

Kết quả thực hiện Chương trình 134 đã giúp cho nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số xoá đói giảm nghèo, đời sống được nâng lên. Tuy nhiên, hiện nay ở một số địa phương có phát sinh một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và đời sống khó khăn cần được hỗ trợ về nhà ở, đất ở, nước sạch và nhu cầu chuyển đổi ngành nghề. Do đó, năm 2010 cần tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ. Theo dự thảo, đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở, nước sạch là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo tiêu chí hộ nghèo quy định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sinh sống bằng nghề nông, lâm nghèo chưa có hoặc chưa đủ đất để sản xuất theo quy định, chưa có đất ở, có khó khăn về nhà ở và nước sinh hoạt, chưa được hưởng các chính sách quy định tại Quyết định 134/2004/QĐ-TTg. Dự kiến về nhà ở mức hỗ trợ là 20 triệu đồng/căn; về đất ở mỗi hộ được cấp 200 m2; về nước sạch mỗi hộ được hỗ trợ 2 triệu đồng. Qua rà soát, hiện có khoảng hơn 290 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở và nước sạch trong năm 2010.

Cũng tại phiên họp Sở Nội vụ trình bày Tờ trình về việc ban hành Quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố thành cuộc bầu cử riêng để phiên họp bàn bạc, góp ý và thông qua.

S.T