Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo:

Tiếp tục thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Cập nhật ngày: 24/06/2016 - 05:17

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Ban Dân vận các huyện tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2015 (ảnh minh hoạ).

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế công tác dân vận phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25.2.2010 của Bộ Chính trị (khoá X), Quyết định số 4050-QĐ/TU, ngày 11.5.2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14.7.2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; Công văn số 921-CV/TU, ngày 28.9.2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai, thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14.7.2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ làm công tác dân vận của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Ban Dân vận cấp uỷ với cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thẩm định các đề án, dự án liên quan đến công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”, các mô hình mới, cách làm hay trong công tác dân vận gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh cụ thể hoá Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13.5.2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 16-CT/TTg, ngày 16.5.2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác dân vận; thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

MINH NGUYỄN