Xã hội   Giáo dục

Tinh giản nội dung quá khó với học sinh tiểu học

Cập nhật ngày: 24/02/2021 - 09:06

Để hoàn thành “nhiệm vụ kép” là bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lý, phù hợp với đối tượng học sinh của các vùng, miền, trong đó chú ý tới học sinh tiểu học.

Từ nay tới cuối năm học 2020-2021, các địa phương, nhà trường có trách nhiệm rà soát, tinh giản những nội dung trùng lặp giữa các môn học, giữa các khối lớp, chú ý tinh giản những nội dung quá khó, chưa thực sự cấp thiết đối với học sinh tiểu học; sắp xếp nội dung dạy học thành các chủ đề.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, trong quá trình tinh giản nội dung kiến thức, các nhà trường không cắt xén một cách cơ học mà tập trung đổi mới cách thức tổ chức hoạt động giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên. Các nhà trường cần tạo điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn; sắp xếp thời khóa biểu khoa học, bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục.

Nguồn hanoimoi