baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỉnh uỷ ban hành Chương trình hành động: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Cập nhật ngày: 12/08/2011 - 10:46

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, với 7 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm giai đoạn 2011-2015, cụ thể như sau:

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng trao quà cho các gia đình khó khăn ở Tân Châu

Đẩy mạnh phát triển kinh tế. Huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nguồn lực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh, ổn định và bền vững; phát triển mạnh thương mại, các ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ có giá trị cao, tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh; đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; quan tâm phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; coi trọng công tác bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, khoáng sản, môi trường.

Phát triển toàn diện, đồng bộ các mặt văn hoá – xã hội như: xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, phong phú, đa dạng; đẩy mạnh huy động các nguồn lực của xã hội để phát triển văn hoá, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; quan tâm phát triển sự nghiệp y tế; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động đẩy mạnh xã hội hoá trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và thể dục, thể thao giai đoạn 2011 – 2015.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện có hiệu quả chương trình hành động về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Niềm vui của người nghèo được UBND tỉnh tặng ti-vi

Nâng cao chất lượng công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác dân vận trong hệ thống chính trị; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc; xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho các lực lượng quân sự, công an, biên phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, phối hợp, hiệp đồng, nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu cao của các lực lượng quân sự, công an, biên phòng; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; phấn đấu hoàn thành công tác phân giới cắm mốc vào năm 2012.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, tuyên truyền; tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; đề cao vai trò, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong giải quyết các vấn đề nảy sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị; nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình; thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Thực hiện công tác thi đua – khen thưởng; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác thi đua – khen thưởng trong các cấp, các ngành…; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước bảo đảm tính thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, dễ hiểu, dễ thực hiện; bảo đảm tính công khai, dân chủ, nghiêm túc, công bằng trong bình xét thi đua; kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, nhân tố mới, gương điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang (trái) kiểm tra tiến độ trồng rừng ở Vườn QG Lò Gò - Xa Mát

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng căn cứ Nghị quyết XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ để tiến hành xây dựng, bổ sung chương trình hành động, kế hoạch triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao nhất để sớm đưa Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động của Tỉnh uỷ đi vào thực tiễn và đạt kết quả thiết thực trong cuộc sống.

MINH NGUYỄN