Tỉnh uỷ Tây Ninh: Ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Thị xã

Cập nhật ngày: 14/07/2012 - 02:26

(BTN)- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về xây dựng và phát triển thị xã Tây Ninh giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12.7.2002 và Kết luận số 13-KL/TU ngày 23.5.2007 Tỉnh uỷ. Trong đó, Nghị quyết 03-NQ/TU đề ra mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thị xã Tây Ninh giai đoạn 2012 – 2015, định hướng đến năm 2020.

Về mục tiêu chung, Nghị quyết xác định phấn đấu đến năm 2015 thị xã Tây Ninh được công nhận là thành phố loại III; đến năm 2025 thành phố Tây Ninh đạt tiêu chuẩn Đô thị loại II theo hướng văn minh, hiện đại “xanh, sạch, đẹp”, phát triển bền vững và thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời là động lực phát triển kinh tế - xã hội các huyện lận cận và cả tỉnh. Xây dựng thị xã Tây Ninh trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, gắn với xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ xứng tầm là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, du lịch, đầu mối giao thông trong tỉnh.

Đường phố Tây Ninh

Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2013 thị xã Tây Ninh đạt Đô thị loại III, đến năm 2015 đạt thành phố thuộc tỉnh. Đến năm 2020 thành phố Tây Ninh đạt 75% các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn của Đô thị loại II để làm tiền đề nâng cấp lên thành phố loại II trực thuộc tỉnh vào những năm tiếp theo. Phấn đấu đến năm 2025, thành phố Tây Ninh đạt tiêu chuẩn Đô thị loại II.

Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như, trước hết phải phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ Thị xã đã đề ra cho nhiệm kỳ 2010-2015. Song song đó, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Thị xã tương xứng với vai trò là trung tâm kinh tế - chính trị, văn hoá - xã hội, khoa học - kỹ thuật của tỉnh, có tác động lan toả đối với sự phát triển của các huyện lân cận và cả tỉnh. Khai thác tốt nhất tiềm năng và lợi thế của Thị xã, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và thương mại - dịch vụ; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao gắn với nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh, trong đó chú trọng phát triển công nghiệp có công nghệ cao, công nghệ sạch; phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh; quan tâm đến đổi mới công nghệ, tiếp cận với công nghệ hiện đại; đầu tư hiện đại hoá ngành công nghiệp xây lắp, sử dụng vật liệu mới, tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, nhà ở, sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu... Phát triển nhanh các dịch vụ mà Thị xã có thế mạnh như vận tải đường bộ, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính - viễn thông, tư vấn, chuyển giao công nghệ. Đầu tư phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ phục vụ khách lưu trú tại Tây Ninh.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị; hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chuẩn và thực hiện tốt chương trình phát triển của Đô thị Thị xã giai đoạn 2012-2020. Làm tốt công tác quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ, theo hướng thành phố văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Nghị quyết của Tỉnh uỷ đặt ra yêu cầu rà soát, điều chỉnh, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện cho Thị xã phát triển, đóng vai trò là hạt nhân, động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hiện hành, kiểm tra tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, rà soát, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy Thị xã phát triển nhanh chóng, bền vững; Tiếp tục phân cấp mạnh hơn, toàn diện hơn cho Thị xã, nhất là về thẩm quyền quyết định thu hút đầu tư, ngân sách và cán bộ...

Gắn phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, chú trọng giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội bức xúc. Tiếp tục chăm lo việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt chính sách về tôn giáo, dân tộc. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Xây dựng củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với nhiệm vụ củng cố quốc phòng an ninh. Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương. Huy động tối đa các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tạo vốn đầu tư xây dựng và phát triển Thị xã.

Về nguồn lực phát triển, Nghị quyết Tỉnh uỷ đề ra chủ trương đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, các hình thức tạo vốn, mở rộng các nguồn thu, huy động tốt nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân. Thực hiện xã hội hoá một số lĩnh vực, khuyến khích nhân dân tham gia các hoạt động phát triển kết cấu hạ tầng (điện, đường, trường, trạm...) theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ…

MINH NGUYỄN