Tỉnh uỷ Tây Ninh: Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6

Cập nhật ngày: 17/01/2013 - 06:08

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông phát biểu khai mạc Hội nghị.

(BTNO)- Trong hai ngày 16 và 17.1, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông chủ trì Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khoá XI cho các cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh uỷ các thời kỳ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông cho biết, Hội nghị Trung ương 6 diễn ra từ ngày 1 đến 15.10.2012 tại Hà Nội, tập trung thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước như: Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về quy hoạch BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước; Kết luận về tình hình kinh tế xã hội, tài chính ngân sách Nhà nước năm 2013; Kết luận về Đề án tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Kết luận về Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo…

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông nhấn mạnh, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI) và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương được triển khai lần này có ý nghĩa rất quan trọng trên các lĩnh vực lập pháp, kinh tế - xã hội, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, an sinh xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Trong đó, nhiều vấn đề đã có chủ trương, chính sách và đã được tiến hành từ lâu nhưng đến nay cần phải tiếp tục thực hiện ở tầm mức mới với những quyết sách mới, nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, bảo vệ vững chắc thành quả của cách mạng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.    

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, bên cạnh các báo cáo chuyên đề về các nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 6, các đại biểu còn được triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020; đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.


Đ. Hoàng Thái